Приключилa/прекратена процедура

BG14MFOP001-4.062 - МИРГ Бургас-Камено мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - Камено“ (Приключила)

Целта на мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено е да се подкрепят инвестиции, насочени към подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 28.09.2020 г. 14:10 ч.

Краен срок: 27.11.2020 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първи краен срок за кандидатстване

Начален срок: 28.09.2020 г. 14:10 ч.

Краен срок: 26.01.2021 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок за кандидатстване

Интернет адрес: http://flag-burgas.org/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.