Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Техническа и финансова оценка
5.00
Критерий Максимален праг
70.00
1.
Капацитет
1.1 Брой корабни места над 10 - 30 т. 
1.2 Брой корабни места от 6 до 10 - 20 т. 
1.3 Брой корабни места до 5 - 10 т.
30.00
2.
Дейности в подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите
10.00
3.
Инвестицията е предназначена за дребномащабния крайбрежен риболов
30.00
5.00
Праг за преминаване:
70.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.