Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Проверка за окомплектованост на всички изискуеми документи и тяхното съответствие с изискванията
0.00
Критерий Максимален праг
0.00
1.
Бизнес план (по образец), подписан от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице, прикачен в ИСУН 2020. Бизнес планът обхваща период до 5 години за оборудване, а в случаите на инвестиция за строително-монтажни работи (СМР) периодът е за 10 години. Бизнес планът, трябва да бъде представен, сканиран и като електронен файл в Excel. Представеният електронен файл трябва да е идентичен със сканирания документ.  
(документът е задължителен за кандидати – юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите)
0.00
2.
Справка - Реализиране на инвестиционния проект  (по образец), прикачен в ИСУН. Справката следва да се предостави в електронен формат (Excel) с отключени формули.
(документът е задължителен за кандидати - общини или държавни учреждения)
0.00
3.
Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП - подписано с КЕП от лице с право да представлява кандидата, а в случай че кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, пълномощното се подписва с КЕП от всички от тях и се прикачва в ИСУН 2020. (Документът не е задължителен за всички кандидати, а се изисква, в случай че кандидатите желаят да упълномощят лице, което не е законен представител на предприятието, да подаде проектното предложение с КЕП).
0.00
4.
Официален каталог на производител или оторизиран представител или една независима оферта за определяне на произхода на цените на предвидените за закупуване активи /документите са задължителни за всеки разход от инвестицията в проектното предложение/
0.00
5.
Подписан договор с избрания изпълнител с разбивка на разходите по дейности и платежни документи към него за извършени разходи преди подаване на ФК, прикачен в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи предварителни разходи)
0.00
6.
Най-малко две независими, съпоставими и конкурентни оферти, които съдържат минимум името на оферента,  ЕИК/БУЛСТАТ, описание на предложението/характеристика/функционалност, предложена цена, срок на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат/електронен подпис на оферента. Цената трябва да бъде определена в лева или евро с и без ДДС. Оферентите, трябва да са вписани в Търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията или в Регистър БУЛСТАТ, в случаите, в които е приложимо, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за регистрация съгласно националното си законодателство.
(документите са задължителни за всички проектни предложения, включващи предварителни разходи)
0.00
7.
Списък на договори с предмет идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство, съдържащ минимум следната информация: дата, страни, предмет, стойност на договора/ите. Списъкът следва да е подписан от лицето, представляващо по закон оферента.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи предварителни разходи)
0.00
8.
Препоръки/референции за добро изпълнение към списъка с договори с предмет идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи предварителни разходи)
0.00
9.
Справка – декларация, подписана от счетоводителя и лицето представляващо по закон оферента. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи предварителни разходи)
0.00
10.
Отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или е започнал дейността си, и годишни финансови отчети. Ако годишните финансови отчети и отчетите за приходите и разходите са публично обявени, се извършва справка в съответния регистър. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи предварителни разходи)
0.00
11.
Финансов план за изпълнение на проекта, включващ етапи на изпълнение и източници за финансиране на всеки един етап от проектното предложение.	
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
12.
Валидно Удостоверение за експлоатационна годност, издадено от Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА).
(документът е задължителен за кандидати, собственици на съществуващи обекти)		
0.00
13.
Документи, удостоверяващи правото на собственост или правото на ползване върху терена и съоръженията на лодкостоянката:						
a) нотариален акт, акт за държавна или общинска собственост или друг равностоен документ (заверено копие);							
б) актуална скица - извадка за имота от одобрена кадастрална карта или от действащ подробен устройствен план, с нанесени граници, пътни комуникации и сгради;	
в) договор за ползване на територията за срок не по-малък от 8 години.
0.00
14.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда (един от двата документа се представя само когато съществува такова изискване съгласно Закона за опазване на околната среда). 
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи)
0.00
15.
Решение на Общинския съвет за кандидатстване по настоящата процедура, прикачено в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за кандидати - общини)	
0.00
16.
Решение за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007). 
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи  инвестиции в местата по националната екологична мрежа НАТУРА 2000)												
0.00
17.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг).
0.00
18.
Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи)
0.00
19.
Влязло в сила разрешение за строеж, издадено от съответната община или становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено с копие от архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ). 		
(документът е задължителен за всички проектни предложения , включващи разходи за строително-монтажни работи)		
0.00
20.
Влязло в сила разрешение за строеж, издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(документът е задължителен за всички проектни предложения , включващи разходи за строително-монтажни работи по сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“)
									
0.00
21.
Разрешение за поставяне на съоръжението, издадено от компетентен орган, в случаите, в които се кандидатства за изграждане на съоръжения, състоящи се от преместваеми обекти.
0.00
22.
Документ за собственост на земята/сградата, където ще се извършват строително-монтажните работи или учредено право на строеж за срок не по-малък от 8 години от датата на кандидатстване (а при извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ, за срок не по-малък от 8 години от датата на кандидатстване) и/или копие от документ за собственост или договор за наем на сградите/помещенията, които ще се обновяват и/или в които ще се монтират машините, съоръженията, оборудването - за инвестиции за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем, той трябва да бъде в сила най-малко 8 години след датата на кандидатстване. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи инвестиции, които не се извършват във вода, документът е неприложим за инвестиции, които се извършват във вода)
0.00
23.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект” в съответствие със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ., бр. 51 от 2001 г.). 
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи, когато за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ)
0.00
24.
Разрешение за поставяне за преместваеми обекти, съгласно разпоредбите на ЗУТ.  
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи разходи за преместваеми обекти)
0.00
25.
Счетоводна справка и/или инвентарна книга за дълготрайните материални активи към датата на подаване на ФК, с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
26.
Отчет за приходи и разходи за последната финансова година за кандидати, собственици на съществуващи предприятия, а когато кандидатът е новорегистриран/новосъздаден се предоставят документи за периода от регистрацията на кандидата до момента на кандидатстване. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
27.
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последната финансова година,  а когато кандидатът е новорегистриран/новосъздаден се предоставят документи за периода от регистрацията на кандидата до момента на кандидатстване. (документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
28.
Декларация № 1 за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец и подписана с КЕП.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
29.
Декларация № 2, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване – попълнена по образец и подписана с КЕП.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
30.
Декларация № 3 по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 7 от ПМС № 162/2016 г.  – попълнена по образец и подписана с КЕП. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
31.
Декларация № 4 за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени на НСИ по служебен път – попълнена по образец и  подписана с КЕП.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
32.
Декларация № 5 за държавни помощи– попълнена по образец и  подписана с КЕП.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
33.
Декларация № 6 за административен и оперативен капацитет - 
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
34.
Декларация № 8  за нередности - попълнена по образец и подписана с КЕП.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
35.
Декларация № 9 за липса на конфликт на интереси - попълнена по образец и подписана с КЕП.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
36.
Декларация № 10 за свързаност по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК - попълнена по образец и подписана с КЕП.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
37.
Декларация № 11 по чл. 10 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на европейския парламент и на съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство - попълнена по образец и подписана с КЕП.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
38.
Декларация № 12 по чл. 137 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза - попълнена по образец и подписана с КЕП.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
39.
Декларация за наличие на финансов капацитет на кандидата, с посочени източници на финансиране, за доказване, че кандидатът ще поддържа своята дейност през целия период, през който се осъществява проекта - попълнена по образец и подписана с КЕП.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
40.
Актуална скица на имота.
0.00
41.
Валидно разрешително за стопански риболов, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените от закона случаи. Плавателните съдове да са с обща дължина под 12 м и да не са съоръжени с влачени риболовни уреди.
(документът се представя при положение, че кандиатът заявява точки по критерий 3)
0.00
II. Група Праг за преминаване
Подбор на проектни предложение за съответствие на същите със Стратегията за ВОМР на МИРГ Бургас-Камено
5.00
Критерий Максимален праг
70.00
1.
Капацитет
1.1 Брой корабни места над 10 - 30 т.
1.2 Брой корабни места от 6 до 10 - 20 т.
1.3 Брой корабни места до 5 - 10 т.
30.00
2.
Дейности в подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите.
10.00
3.
Инвестицията е предназначена за дребномащабния крайбрежен риболов.
30.00
5.00
Праг за преминаване:
70.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.