Приключилa/прекратена процедура

BG06RDNP001-16.004 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)

Процедурата е насочена към създаването, организацията и укрепването на местните пазари и къси вериги за доставки за реализация на селскостопански продукти и храни чрез хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците в тях.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 02.11.2020 г. 16:32 ч.

Краен срок: 01.02.2021 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://www.mzh.government.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.