Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Приоритет № 1 „Оценка на териториалния обхват на проекта“
0.00
Критерий Максимален праг
10.00
1.
1.1. Всички предвидени преки разходи по проекта са свързани с дейности, които се изпълняват на територията на планински райони в страната - 5 т.
1.2. Най-малко 60 % от предвидените преки разходи по проекта са насочени към дейности, които се изпълняват на територията на планински райони в страната - 4 т.
1.3. Най-малко 30 % от предвидените преки разходи по проекта са насочени към дейности, които се изпълняват на територията на планински райони в страната - 3 т.
5.00
2.
1.4. Всички земеделски стопани, участващи в обединението за къса верига на доставки или местен пазар, извършват земеделска дейност, свързана с проекта на територията на планински райони в страната - 5 т.
1.5. Най-малко 75 % от земеделските стопани, участващи в обединението за къса верига на доставки или местен пазар, извършват земеделска дейност, свързана с проекта на територията на планински райони в страната - 3 т.
1.6. Най-малко 50 % от земеделските стопани, участващи в обединението за къса верига на доставки или местен пазар, извършват земеделска дейност, свързана с проекта на територията на планински райони в страната - 2 т.
5.00
II. Група Праг за преминаване
Приоритет № 2 „Оценка на  участниците  в проекта“
0.00
Критерий Максимален праг
50.00
1.
2.1.  Най - малко 75 % от земеделските стопани, участващи в обединението за къса верига на доставки или местен пазар, попадат в категорията малки земеделски стопанства с икономически размер между 2000 и 7999 евро СПО или са одобрени за подпомагане по мерките включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 - 40 т.
3.1. В обединението участват земеделски стопани, членуващи в една или няколко признати група/организация на производители - 40 т.
40.00
2.
4.1. Проектното предложение се изпълнява от обединение за къса верига на доставки или местен пазар, включващо най-малко 15 земеделски стопани - 10 т.
4.2. Проектното предложение се изпълнява от обединение за къса верига на доставки или местен пазар, включващо най-малко 10 земеделски стопани - 7 т.
4.3. Проектното предложение се изпълнява от обединение за къса верига на доставки или местен пазар, включващо най-малко 5 земеделски стопани - 5 т.
10.00
III. Група Праг за преминаване
Приоритет № 3 „Оценка на видовете  продукти, включени в обхвата на сътрудничеството“
0.00
Критерий Максимален праг
20.00
1.
5.1. 100 % от предвидените за реализация продукти по проекта, попадат в обхвата на приоритетни сектори „Плодове и зеленчуци“ и/или „Животновъдство“ - 20 т.
5.2. Най-малко 60 % от общото количество на предвидените за реализация продукти по проекта, попадат в обхвата на приоритетни сектори „Плодове и зеленчуци“  и/или „Животновъдство“ - 15 т.
5.3. Най-малко 30 % от общото количество на предвидените за реализация продукти по проекта, попадат в обхвата на приоритетни сектори „Плодове и зеленчуци“  и/или „Животновъдство“ - 7 т.
20.00
10.00
Праг за преминаване:
80.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.