Критерии за оценка

I. Група
Изискване за допустимост на кандидатите
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в поканата
Да
2.
Проектното предложение се отнася за обявената процедура за подбор на проекти
Да
3.
Кандидатите и проектните дейности и разходите съответстват на критериите за допустимост
Да
4.
Формулярът за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от лице с право да представлява кандидата
Да
5.
Кандидатът е представил нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават от лице, което представлява кандидата съгласно регистрацията в ТР и регистър на ЮЛНЦ или регистър Булстат
Да
6.
Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени в изискуем формат, указан в Условията за кандидатстване
Да
7.
Документите, качени в ИСУН 2020, са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил
Да
8.
Кандидатът е регистриран по ТЗ
Да
9.
Кандидатът е регистриран по ЗЗД, представил е нотариално заверен договор и е вписан в регистър БУЛСТАТ
Да
10.
Представен е попълнен във всичките му части колективен проект за сътрудничество по образец Приложение № 3 към Условията за кандидатстване, който съдържа информацията, изискана във формуляра
Да
11.
Кандидатът включва в „Обединение за местен пазар” или „Обединение за къса верига на доставки” земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), включително групи и организации на производители
Да
12.
Кандидатът – къса верига на доставка включва не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя, описан подробно в Приложение №3 Колективен проект за сътрудничество
Да
13.
Кандидатът – местен пазар извършва своите дейности в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта, в който радиус трябва да се осъществяват, както производството/преработката, така и продажбата му на крайния потребител
Да
14.
В Приложение № 3 „Колективен проект за сътрудничество“ и в ИСУН 2020 кандидатите са се определили като „Обединение за къса верига на доставки”, като е добавено и конкретно име или „Обединение за местен пазар”, като е добавено и конкретно име
Да
15.
Данните в инвестиционен и бизнес план съответстват на данните, посочени в Раздел № 5 „Бюджет“ и на дейностите, посочени в раздел 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020
Да
16.
Представен е план за популяризиране в колективния проект за сътрудничество по образец Приложение № 3 към Условията за кандидатстване
Да
17.
В колективния проект за сътрудничество кандидатът е посочил дали обединението предвижда разширение на състава, като евентуалното разширение може да е свързано само с увеличение на броя на земеделските стопани
Да
18.
Представени са утвърдени от членовете на обединението правила за разпределение на ролите и отговорностите на всеки член в обединението за изпълнение на дейностите от колективния проект за сътрудничество
Да
19.
Представен е договор за учредяване на дружество по чл. 357 от ЗЗД, съгласно Приложение № 3Б за кандидати регистрирани по ЗЗД
Да
20.
Представени са декларации по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ от всеки един от лицата, за които се изисква, съгласно Условията за кандидатстване
Да
21.
Кандидатът е микро, малко или средно предприятие, съгласно представената декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП, по образец утвърден от министъра на икономиката и енергетиката с подпис/и и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“
Да
22.
Представена е декларация чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП, по образец от юридическите лица, участващи в обединението
Да
23.
Представени са декларации Приложение № 4 от всички земеделски стопани, членове на обединението
Да
24.
Представени са декларации Приложение № 7
Да
25.
Представени са най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование, ЕИК или БУЛСТАТ, телефон и електронна поща на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС за всяка отделна инвестиция в активи (представя се за разходи по точка 3, буква „а“, „б“ и „в“ от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, за които е приложимо), във формат „pdf“ или „jpg”
Да
26.
Представена е една оферта за разходите по т. 3, буква „г“ от раздел 14.1 „Допустими разходи“ (когато е приложимо), която съдържа наименование, ЕИК или БУЛСТАТ, телефон и електронна поща на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна КСС
Да
27.
Представена е декларация Приложение № 12 от кандидати - обединения за местен пазар
Да
28.
Представен е документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на дейностите по проекта, или документ за ползване или предварителен договор за ползване на земя и/или друг вид недвижими имоти за всички останали случаи, за срока на изпълнение на проекта, (удължен с три години, в случай на инвестиционни разходи) във формат „pdf“ или „jpg.
Да
29.
Представено е решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие, и/или Закона за водите във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
30.
Представени са лицензи, разрешения и/или документи, удостоверяващи регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство
Да
31.
Представени са Удостоверения за регистрация на животновъдните обекти свързани с предлагания в обединеното продукт, по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност на членовете на обединението – земеделски стопани, които произвеждат продукти в обхвата на приоритетен сектор „Животновъдство“,
Да
32.
Представено е решение на компетентния орган на обединението-юридическо лице за кандидатстване по настоящата процедура. В случай, че група/организация на производители е участник в обединението-кандидат се прилага и решение на компетентния орган на групата/организацията, за участие в обединението по процедура с всичките си членове
Да
33.
Представено е копие на книга на акционерите в случай, че кандидатът е акционерно или командитно дружество
Да
34.
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 30 месеца, но не по-късно от 1 октомври 2023 г.
Да
35.
Проектното предложение съответства на хоризонталните политики, посочени в Раздел 17 „Хоризонтални политики“ от Условията за кандидатстване
Да
36.
Не е установено изкуствено създаване на условия, свързани с кандидатстването по процедурата
Да
37.
Представени са документи за проведени пазарни проучвания или консултации от възложителите по ЗОП
Да
38.
Представени са Удостоверения за вписване, издадени от съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) на членовете на обединението – земеделски стопани, които произвеждат продукти в обхвата на приоритетен сектор „Животновъдство“, издадени на основание чл. 1, т. 1 и/или 2 от Наредба № 26/14.10.2010г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход
Да
II. Група
Критерии за допустимост на дейностите
Критерий Води до отхвърляне
1.
Предвидените в проектното предложение дейности са насочени към развитие на къси вериги на доставки или за развитие на местни пазари
Да
2.
Проектното предложение НЕ включва недопустими дейности, описани в раздел 13.3 от Условията за кандидатстване
Да
3.
Представеният колективен проект за сътрудничество включва описание на дейностите и разходите
Да
4.
Представеният колективен проект за сътрудничество включва oписание на членовете на обединението и ролята на всеки един от тях в обединението и дейностите по проекта
Да
5.
Представеният колективен проект за сътрудничество включва oписание на цели на проекта и проблеми, които разрешава
Да
6.
Представеният колективен проект за сътрудничество включва oписание на очаквани резултати от проектното предложение и устойчивост след приключване на проекта
Да
7.
Представеният колективен проект за сътрудничество включва oписание на развитие на сътрудничеството след приключване на проекта
Да
8.
Дейностите за популяризиране отговарят на изискванията на т. 6 от раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“
Да
9.
Крайните продукти, описани в колективния проект за сътрудничество, са в областта на селскостопански продукти и храни
Да
10.
Проектът не включва разходи, подпомагани по други програми и мерки, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет
Да
11.
Проектът не включва дейности, свързани с преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти
Да
12.
Дейности, включени в колективния проект за сътрудничество, не са стартирали/извършени преди датата на кандидатстване
Да
III. Група
Критерии за допустимост на разходите
Критерий Води до отхвърляне
1.
Заявените разходи отговарят на категорията разходи, определени в раздел 14.1. „Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване
Да
2.
Заявеният размер на помощта за един проект за текущи разходи във връзка със сътрудничеството по т. 1 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не надхвърля 68 453 лв. за всяка календарна година за изпълнение на колективния проект
Да
3.
Заявеният размер на помощта за един проект, за популяризиране по т. 2 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не надхвърля 39 116 лв. за всяка календарна година за изпълнение на колективния проект
Да
4.
Заявеният размер на помощта в колективния проект за сътрудничество не е по-малко от 15 000 лв.
Да
5.
Разходите за придобиване или разработка на компютърен софтуер не надхвърлят 150 000 лв. без ДДС
Да
6.
Разходите по т. 3, буква „б„ от раздел 14.1 не надхвърлят 150 000 лв. без ДДС за един проект, като единичната стойност на разхода за едно превозно средство за транспортиране на продукцията на обединението не може да надхвърля 50 000 лв. без ДДС
Да
7.
Разходите за възнаграждения по т. 1, буква „а“ от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ са предвидени за персонал, нает от обединението единствено за целите на колективния проект за сътрудничество на трудов договор за минимум 2 работни часа на ден и включват брутна работна заплата и осигурителни вноски за сметка на работодателя
Да
8.
Разходите по т. 3, буква “а“ и буква „б“ от Раздел 14.1 са съобразени с капацитета на продукцията, посочена в таблица № 5 „Производствена и търговска програма за продукцията на обединението“ от Приложение № 3А, съгласно представена обосновка
Да
9.
Разходите по т. 1 и т. 2, букви от „а“ до „е“ от Раздел 14.1 са съпоставими със стандартните разходи, посочени в Приложение № 1
Да
10.
За всеки разход по т. 2 ,буква „ж“ и т. 3, буква „а“, „б“ и „в“ от Раздел 14.1 са представени най-малко три съпоставими независими оферти на производители/доставчици, които отговарят на изискванията на т. 11 и 12 от раздел 14.2 от УК
Да
11.
За разходите по т. 3, буква „г“ от раздел 14.1 „Допустими разходи“ кандидатът представя една оферта, съдържаща наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, електронна поща и телефон на оферента, подпис и печат на оферента, и подробна количествена сметка
Да
12.
За разходи за преместваеми обекти е представено разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ, когато е приложимо
Да
13.
Представени са документи за проведени пазарни консултации съгласно чл. 44 от ЗОП, в случаите на кандидати възложители по ЗОП
Да
14.
Разходите са допустими, а определените за недопустими разходи са отбелязани в приложен работен лист
Да
15.
Разходите по т. 3, буква „а“ от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ за оборудване, свързани със сортиране, маркиране, опаковане, пакетиране и етикетиране на селскостопански продукти и храни не надхвърлят 15 на сто от допустимите разходи по т. 1, 2 и 3 с изключение на т. 3, буква „а“, но не повече от 120 000 лв. без ДДС
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.