Completed/terminated procedure

BG06RDNP001-16.004 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Ended)

Процедурата е насочена към създаването, организацията и укрепването на местните пазари и къси вериги за доставки за реализация на селскостопански продукти и храни чрез хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците в тях.

Application time limits

Start: 02.11.2020 16:32

Deadline: 01.02.2021 17:30

Internet address: https://www.mzh.government.bg

Documents for information and application

Evaluation tables

The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021