Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.576 - МИГ общини Елена и Златарица подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост чрез:

1. по-добро използване на факторите за производство;

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

5. подобряване опазването на околната среда.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 20.12.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 04.04.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първи прием от 12.04.2022 г. до 17,00 ч. на 14.06.2022 г. Втори прием от 25.08.2022 г. до 17,00 ч. на 31.10.2022 г. Трети прием от 20.12.2022 г. до 17,00 ч. на 04.04.2023 г. Следващ прием - при наличие на остатъчни средства през 2023 г. съгласно ИГРП

Интернет адрес: https://vomr.elena.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.