Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
ТФО
5.00
Критерий Максимален праг
100.00
Автоматична оценка
1.
Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост на територията на МИГ
10.00 Не
2.
Кандидатът е осъществявал дейност не по-малко от 1 година преди датата на кандидатстване
10.00 Не
3.
Кандидатът не е получавал подкрепа от Европейския съюз
10.00 Не
4.
Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене на продукти, произвеждани на територията на МИГ
15.00 Не
5.
Проектът е свързани с внедряване на иновации
10.00 Не
6.
Проектът е за преработка на биологични продукти
10.00 Не
7.
С проектът  се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда
20.00 Не
8.
Проектът насърчава заетостта:
- чрез разкриването на минимум 2 нови работни места при запазване на съществуващите - 5 точки
- чрез разкриването на (от 3 до 5) нови работни места при запазване на съществуващите - 10 точки
- чрез разкриването на повече от 5 нови работни места при запазване на съществуващите - 15 точки
15.00 Не
5.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:

Инструкции за оценка

Описание Файл
Таблица ТФО

Приложение № 7 - Критерии за ТФО.doc

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.