Критерии за оценка

I. Група
ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Формулярът за кандидатстване по процедурата за подбор на проектни предложения е подаден в ИСУН 2020 в срока, определен в обявата.
Да Не
2.
Формулярът за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния/те представител/и на кандидата или от упълномощено лице
Да Не
3.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния/ните представител/и на кандидата, е прикачено нотариално/и заверено/и пълномощно/и. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“;
Да Не
4.
От текста на пълномощното/ите става ясно, че лицето/лицата с право да представлява/т кандидата, упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за кандидатстване, като го подпише с КЕП и приложи документите, които са неразделна част от формуляра
Да Не
5.
Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени във формат ,,pdf“ или „jpg“ или друг указан формат
Не Не
6.
Документите, качени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документьт е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил
Не Не
7.
Таблицата за допустимите инвестиции е представена във формат “pdf” и в „xls“, подписана и сканирана
Да Не
8.
Представена е декларация по чл. 19 и 20 от ЗЗЛД - Приложение № 3 в изискуемия формат
Не Не
9.
Представено е копие от Учредителен акт или Устав, (когато кандидат/получател е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел)
Не Не
10.
Представен е документ, издаден от обслужващата банка за банкова сметка на кандидата
Не Не
11.
Представено е Свидетелство за съдимост от представляващия/ представляващите кандидата, издадено не по-късно от 3 месеца преди датата на кандидатстване.
Не Не
12.
Представено е Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите условия
Да Не
13.
Представена е Декларация по образец (Приложение № 4) за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване
Да Не
14.
Представен е Опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на проектното предложение, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни
(не се представя от юридически лица, които не са земеделски стопани).
Не Не
15.
Представен е документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем 
(представя се в случай, че няма регистрирана обработваема земя в ИСАК за текущата към датата на кандидатстване стопанска година)
Не Не
16.
Представена е Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение № 5)
Да Не
17.
Представена е Декларация по чл. 3 и 4 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката) - (Приложение № 6 и 6А) с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“. (не се представя от кандидати, които са големи предприятия)
Да Не
18.
Бизнес-планът е по образец – Приложение № 7 във формат „pdf“ или „jpg“ и таблиците от бизнес плана са в „xls” формат
Да Не
19.
Представен е Отчет за приходи и разходи за предходна финансова година
(Представя се, в случайче отчетът не е публикуван в Търговския регистър)
Не Не
20.
Представена е Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година или за последния отчетен период за новорегистрирани юридически лица и еднолични търговци
Да Не
21.
Представена е Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване
Да Не
22.
Представени са Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на основните суровини (важи в случаите, когато не се предвижда преработка на собствена земеделска продукция) и/или декларация по образец (Приложение № 8) от кандидата с описани вид и количества на основните суровини (важи в случаите, когато се предвижда преработка на собствена земеделска продукция) като доказателство, че са осигурени най-малко 50 % от суровините за преработвателното предприятие съгласно производствената му програма за първата прогнозна година от бизнес плана след изплащане на финансовата помощ, от които най-малко 30 на сто от общата суровинна база, определена в производствената програма за първата прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. (представя се и в случаите, когато суровините се закупуват от кланични пунктове).
Не Не
23.
Представени са Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на готовата продукция като доказателство, че е осигурена реализацията на най-малко 50 % от продуктите на преработвателното предприятие съгласно производствената му програма за първата прогнозна година от бизнес плана след изплащане на финансовата помощ, като в случаите на производство на гранулиран фураж договорите следва да доказват осигурена реализация на 100 % от произведения гранулиран фураж съгласно предвижданията на производствената програма за целия период на изпълнение на бизнес плана
Не Не
24.
Представено е Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите
Да Не
25.
Представени са фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г, ведно с банкови извлечения.
Не Не
26.
Представен е Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 25-30 от Раздел 13.2„Условия за допустимост на дейностите“, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област;
(важи в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса).
Не Не
27.
Представен е Документ, удостоверяващ, че предприятието отговаря на изискванията за хигиена на храните/фуражите и тяхната безопасност, издаден от Българската агенция по безопасност на храните, в случай на производство и/или маркетинг на хранителни стоки/фуражи.
Не Не
28.
Представени са Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цена на суровините.
(важи в случаите, когато не се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата) и/или декларация по образец от кандидата с описани вид и количества на суровините (важи в случаите, когато се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата) като доказателство, че са осигурени 100 на сто от необходимите суровини за производството на биоенергия за собствени нужди на преработвателното предприятие за целия период на изпълнение на бизнес плана (важи в случаите на проекти, включващи инвестиции по т. 3 от Раздел13.1 „Допустими дейности“).
Да Не
29.
Представени са Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение.
(важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки).
Не Не
30.
Представен е Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски. 
(важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг).
Не Не
31.
Представени са най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, адрес, ЕИК, имейл, телефон, срок на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти в изискуемия образец съгласно Приложение № 9. 
(не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за нормативно регламентирани такси)
Да Не
32.
В случай на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите са приложени количествено-стойностни сметки
Не Не
33.
Представено е Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител. 
(важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки).
Не Не
34.
В случай, че избраната оферта не е с най-ниска цена е приложена писмена обосновка за мотивите, обусловили избора
Не Не
35.
Представена е Оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя, когато e необходимо да се проведе процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160 или по Закона за обществените поръчки след сключване на договор за предоставяне на финансова помощ (когато е приложимо).
Да Не
36.
Представено е Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на проектното предложение.
(важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост).
Не Не
37.
Представена е Декларация за свързани лица – приложение № 20
Да Не
38.
Представена е Декларация за размера на получените държавни помощи независимо от тяхната форма и източник по образец съгласно Приложение № 10
Да Не
39.
Представена е Декларация за липса на основания за отстраняване (Приложение № 12)
Да Не
40.
Декларация за липса на изкуствено създадени условия - Приложение № 11 от указанията за кандидатсване
Да Не
41.
Представена е Декларация за нередности от представляващия/представляващите кандидата по образец - Приложение №13
Да Не
42.
Представен е Формуляр за мониторинг по образец - Приложение №15
Да Не
43.
Декларация за иновации – Приложение № 18 от указанията за кандидатсване (когато е приложимо).
Да Не
44.
Декларация двойно финансиране - Приложение № 14 от указанията за кандидатсване. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“
Да Не
45.
Удостоверение за липса на публични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК. Представя се във формат „pdf“.
Да Не
46.
Представено е удостоверение за липса на задължения, издадено от общината по седалище на кандидата
Не Не
II. Група
СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Представен е Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията.
(представя се в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот – собственост на кандидата).
Не Не
2.
Представено е Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж.
Не Не
3.
Представен е Документ за ползване на имота, вписан в районна служба по вписванията, за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение – в случай на кандидатстване за разходи за:
а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ, 
б) строително-монтажни работи извън случаите на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж, за който се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Не Не
4.
Представено е Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява;
(важи в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ).
Не Не
5.
Представен е Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
 (представя се в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ).
Не Не
6.
Представени са подробни количествени сметки по образец, заверени от правоспособно лице - Приложение № 16.
Не Не
7.
Представено е Разрешение за строеж. 
(важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ).
Не Не
8.
Представено е Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж. 
(важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ).
Не Не
9.
Представен е Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице.
Не Не
10.
Представено е Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти или мобилни преработвателни съоръжения).
Не Не
11.
Представен е Документ за ползване на сградата/помещението, вписан в районна служба по вписванията, за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение за проектите, включващи само заявени за подпомагане разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството, за които съгласно технологичен проект се изисква поставяне в затворени помещения.
Не Не
III. Група
ДРУГИ  СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Представени са Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство
Не Не
2.
Представено е Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305/2013, издадено в рамките на две години преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (когато е приложимо).
Не Не
3.
Предварителни договори с описани количества и цени на биологични суровини като доказателство, че са осигурени най-малко 30 % от суровините за преработвателното предприятие съгласно производствената му програма за първите три или пет прогнозни години от бизнес плана след изплащане на финансовата помощ, придружени със сертификат за биологично производство на суровината, придружени с копие от сертификат/и от контролиращо лице, като доказателство, че кандидатът ще преработва най-малко 20 % биологична суровина за първата прогнозна година от бизнес плана - не се отнася за пазари на производители (когато е приложимо).
Не Не
4.
Представено е Становище на БАБХ, от което да е видно кои от предвидените инвестиции в проекта са насочени към постигане на стандартите на ЕС (когато е приложимо)
Не Не
5.
Представен е Документ, удостоверяващ, че предприятието отговаря на изискванията за хигиена на храните/фуражите и тяхната безопасност, издаден от БАБХ, (в случаите на производство и/или маркетинг на хранителни стоки/фуражи).
Не Не
6.
Представено е Становище от ГД "Технически надзор на съоръжения с повишена опасност", удостоверяващо кои от инвестициите са насочени за изпълнение на Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС, водещи до намаляване на емисиите (когато е приложимо)
Не Не
7.
Представено е Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съобразно изискванията на Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, изготвени от правоспособни лица, вписани в публичния регистър по чл. 34, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) (когато е приложимо)
Не Не
8.
Представена е Справка за съществуващия и нает от кандидата персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година – Приложение № 17 от указанията за кандидатсване (когато е приложимо)
Да Не
IV. Група
КРИТЕРИИ, ДОКАЗВАЩИ СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ОТ СВОМР НА МИГ
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Представен е Доклад и Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания (Обн. ДВ. бр. 81 от 2016 г.) издадено от лица, които отговарят на изискванията на 59, ал. 1 от ЗЕЕ и са вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ;
(Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 7 от Раздел 22 към Условията за кандидатстване).
Да Не
2.
Представена е Декларация за иновации – Приложение № 18 от указанията за кандидатсване (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 5 от Раздел 22 към Условията за кандидатстване)
Да Не
3.
Представени са Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества, произход и цени на основните суровини (важи в случаите, когато не се предвижда преработка на собствена земеделска продукция) и/или декларация по образец (Приложение № 8) от кандидата с описани вид, количества и произход на основните суровини (важи в случаите, когато се предвижда преработка на собствена земеделска продукция) като доказателство, че осигурените най-малко 30 %, от обема на преработените суровини са от собствена или продукция от местни зем. производители или от групи зем.производители (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 1 от Раздел 22 към Условията за кандидатстване)
Да Не
4.
Представена е Декларация за видовете и количества суровини (Приложение № 8). Декларацията се попълва в случаите, когато се предвижда преработка на собствена земеделска продукция и/или използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата. В случаите на преработка на биологични суровини, декларацията се придружава със сертификат за биологично производство, в който фигурират изрично посочените за преработка суровини като доказателство, че кандидатът ще преработва най-малко 20 % биологична суровина за първата прогнозна година от бизнес плана (когато е приложимо).
(Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 6 от Раздел 22 към Условията за кандидатстване)
Да Не
5.
Представени са Предварителни или окончателни договори с местни земеделски производители или с групи от земеделски производители, описани вид, количества, произход и цени на основните суровини (важи в случаите, когато не се предвижда преработка на собствена земеделска продукция) и/или декларация по образец (Приложение № 8) от кандидата с описани вид, количества и произход на основните суровини (важи в случаите, когато се предвижда преработка на собствена земеделска продукция) като доказателство, че най-малко 10 % от от производственият капацитет на инвестицията в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене на продукти, е осигурена със суровина произведена на територията на МИГ (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 4 от Раздел 22 към Условията за кандидатстване).
Да Не
6.
Представени са Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за предприятия, които извършват дейност повече от една финансова година. В случай на новосъздадени предприятия се подава ведомост за заплати за месеците в периода от вписването в Търговския регистър до деня преди подаване на проектното предложение; (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 8 от Раздел 22 към Условията за кандидатстване).
Да Не
V. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Кандидатът отговаря на критериите за видовете допустими кандидати по процедурата, описани в т. 11 от Условията за кандидатстване
Да Не
2.
Кандидатът отговаря на критериите за допустимост на кандидати по процедурата, описани в т. 11 от Условията за кандидатстване
Да Не
3.
При проверка на представените документи, както и при извършените служебни проверки в публични регистри, за кандидата не са установени обстоятелства за недопустимост на кандидат, описани в 11 от Условията за кандидатстване
Да Не
4.
Кандидатът ФЛ има постоянен адрес, а кандидатът едноличен търговец и ЮЛ има седалище и адрес на управление, съгласно изискванията на СВОМР за територията на действие на МИГ общини Елена и Златарица
Да Не
5.
Кандидадът отговаря на обстоятелствата, описани в декларацията за липса на основания за отстраняване
Да Не
6.
При проверка на представените документи, както и при извършените служебни проверки в публични регистри, за кандидата не са установени обстоятелства за недопустимост на кандидат, описани в т. 11 от Условията за кандидатстване.
Да Не
VI. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТА
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на МИГ общини Елена и Златарица
Да Не
2.
Дейностите по проекта съответстват с целите и обхвата по мярката от СВОМР за територията на «МИГ общини Елена и Златарица»
Да Не
3.
Дейностите по проекта съотвестват на дейностите, допустими за финансиране
Да Не
4.
Проектното предложение НЕ включва недопустими дейности
Да Не
5.
Планираните инвестиции отговарят на разпоредбите на законодателството в областта на околната среда и за проектното предложение има положително становище/решение по отношение на съответствието му с това законодателство, издадено от РИОСВ и/или друг компетентен орган.
Да Не
6.
Бизнес-планът трябва да доказва икономическата жизнеспособност на проекта и стопанството или предприятието за период от 5 години, а в случаите на проекти, включващи инвестиции в строително-монтажни работи за период от 10 години
Да Не
7.
Бизнес-планът трябва да показва подобряване на дейността на кандидата, както и постигането на показателите на бизнес-плана
Да Не
8.
Бизнес планът, представен от група/организация на производители, трябва да доказва, че инвестициите и дейностите са от полза на цялата група/организация на производители
Да Не
9.
Бизнес планът да води до постигане на една или повече от целите на мярката и да e в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност
Да Не
10.
От оценката на бизнес-плана /приложение 7/ е установено следното: 
1.	Стойността на показателя «Нетна настояща стойност» е по-голяма от 0 (NPV>0)
2.	Стойността на показателя «Вътрешна норма на възвръщаемост е по-голяма от 6% (IRR > r (6 %) и IRR1> r (6 %).
3.	Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1(PI>1).
4.	Срокът на откупуване на инвестицията (PBP) е в рамките на периода на бизнес плана. 
5.	Изводите по отношение на бизнес плана и проекта са
5.1.	Показателите за оценка на ефективността на инвестицията и финансовите показатели доказват подобряване на цялостната дейност на кандидата и икономическата жизнеспособност на проекта.
5.2.	Реализацията на дейностите, описани в бизнес плана, ще допринесе за постигане на целите на мярката и на приоритетите и целите на стратегията като цяло.
Да Не
11.
Продължителността на изпълнение на проектното предложение съответства на изискванията съгласно Условията за кандидатстване
Да Не
12.
Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на разходите
Общата стойност на допустимите разходи е в размер на............................лв.
(Изписва се стойността, получена от таблицата за допустимост на разходите – Приложение № 2)
Да Не
13.
Минимумът на общите допустими разходи е не по-малък от 5867,40 лева
Да Не
14.
Максимумът на общите допустими разходи е не по-голям от 195 580 лева
Да Не
15.
Интензитетът на помощта е съгласно определения в СВОМР за територията на «МИГ общини Елена и Златарица“ и Условията за кандидатстване по подмярка 4.2
Да Не
16.
Във формуляра за кандидатстване е въведен индикаторът „брой работни места, разкрити в подпомогнати проекти в рамките на стратегия за ВОМР“ и той е количествено определен.
Да Не
17.
Кандидатът е представил минимум 3 запитвания изпратени до потенциални оференти
Да Не
18.
Приложените оферти съдържат следните задължителни реквизити 
1. Име и адрес на оферента, ЕИК, имейл, телефон;
2. Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна на кандидата;
3. Цена, включваща и описание на ДДС; 
4. Валидност на офертата, дата на офертата,
5. Подпис и печат на оферента
Да Не
19.
Приложените оферти са актуални към датата на подаване на проектното предложение
Да Не
20.
Сключеният предварителен договор с един от оферентите е определен на базата, на посоченият в запитването критерий за оценка
Да Не
21.
В проектното предложение са включени разходи, които са:
1.	инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
2.	други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (ЕС) № 1305/2013 и приоритетите нна стратегията за ВОМР;
3.	определени в Постановление № 189 на Министерски съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
Да Не
22.
В проектното предложение са включени разходи, описани в раздел 14.1 „Разходи за материални инвестиции“ и 14.2 „Разходи за нематериални инвестиции“ от Условията за кандидатстване. Включените разходи са допустими и обосновани
Да Не
23.
Проектното предложение НЕ включва за финансиране разходи, посочени като недопустими в т. 14.4 от УК
Да Не
24.
Във формуляра за кандидатстване е описано и обосновано съответствието на проектното предложение с „хоризонталните политики” на ЕС, заложени в стратегията за ВОМР на „МИГ общини Елена и Златарица“
Да Не
VII. Група
ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Кандидатът е представил декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по друга програма
Да Не
VIII. Група
ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение и представена декларация от кандидата. В представените документи не са констатирани изкуствено създадени условия съгласно § 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. (Наредба № 22):
Да Не
IX. Група
ПРОВЕРКА ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Финансовото подпомагане по проектното предложение не представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС. За финансово подпомагане на „Инвестиции, свързани с преработка на селскостопански продукти и търговията със селскостопански продукти“, за продуктите описани в приложение № І по чл. 38 от ДФЕС
Да Не
2.
Кандидатът е попълнил декларация за държавни помощи за финансово подпомагане на „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ за предприятия за преработка на продукти от Приложение І в продукти извън Приложение І на ДФЕС.
Да Не
X. Група
ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Съгласно протокола от посещение на място, изготвен на основание на чл. 49 ал. 1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. съществува съответствие между заявените от кандидата и реалните данни
Не Не
XI. Група
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост
Да Не
2.
Отстраняването на нередовностите не води до подобряване качеството на проектното предложение. Важи в случай на изпратено уведомително писмо за отстраняване на нередовности и/или липса на документи, и предоставен от кандидата отговор
Да Не
3.
Проектното предложение, състоящо се от представен Формуляр за кандидатстване и приложени към него документи, отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост
Да Не
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.