Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG-RRP-4.023-Q101 (07.03.2023 г.)
Към Насоките за кандидатсване са представени различни образци за провеждане на Учредително събрание и Общо събрание на сдруженията на собствениците.
Като имате предвид, че регистрирането на сдруженията по реда на ЗУЕС  в регистъра към съответните общини и в регистър БУЛСТАТ е производство, с което сдружението възниква и съществува в правния мир спрямо трети лица, но в отношенията между учредителите, сдружението възниква от момента на вземане на решение за неговото учредяване и избор на органите му за управление (в това отношение практиката на съдилищата е константна) . В горния смисъл бихте ли приели за правно допустим Протокол, в който първо е взето решение за учредяване на сдружение със съответните му реквизити, избрани са съответните представители, одобрен и подписан е договора за учредяване и след това в същото заседание, вече учреденото дружество,  взима необходите решение за кандидастване по програмата, които решения са включени в предварително одобрения дневен ред?
При подобен въпрос сте препратили към отговори 20 и 40, но в тях нито поставените въпроси са идентични, нито направените отговори съдържат поисканото по-горе разяснение.
Моля, вижте отговора на въпрос № 26.
Допълнително Ви насочваме, че организацията и провеждането на общите събрания на сдружението на 
собствениците и на етажната собственост, когато е 
необходимо, е въпрос изцяло в компетенциите на общото 
събрание на сдружението на собствениците и следва да се 
провеждат в съответствие с действащото 
законодателство.
BG-RRP-4.023-Q100 (07.03.2023 г.)
В системата ИСУН към вас  е отправен въпрос 1. Какво се има предвид с исканата ""нотариална заверка на подписа на Управителя под
протоколните решения"" изписана по Приложение №8 (Протокол за проведено общо събрание (ОС) на Сдружението на собствениците) документ от изискваните към Приложение №11 такива, тъй като няма
поставено такова изискване в Насоките за кандидатстване по процедурата, както липсва такова изискване и в ЗУЕС?. 
Отговора, който сте направили е че "Предвид нормативно уреденото обстоятелство общото събрание да се председателства от председателя или друг член на управителния съвет или от управителя, то именно това поражда изискването да се изисква извършване се нотариална заверка на подписа на Управителя, тоест в това си качество съответното физическо лице да положи подписа си пред нотариус."
Направеното от Вас разяснение не съдържа отговор на поставения въпрос.
Моля да разясните: В насоките за кандидатсване няма поставено изискване за нотариална заверка на подписа на Управителя/Председателя на УС. Няма текст в ЗУЕС, който също да поставя такова изискване, Отделно от това съгласно чл. 3, ал.4 от Наредба 20 за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруденията на собствениците в сгради етажна собсвеност за вписване на сдружението в регистъра към съотетната община се внасят "Нотариално заверени образци от подписите на лицата представяващи сдружението". Т.е. при регистърното производство това изискване за нотариална заверка вече е спазено. Съгласно чл. 16л, ал. 6 от ЗУЕС, протокола се подписва от Председателя (който се избира между представлящите сдружението) и Протоколчик. Подписа съгласно горния текст е на Представляващ сдружението в това му качество. 
От друга страна при отговори на различни въпроси касаещи образците към Насоките за кандидастване сте отговаряли, че същите нямат задължителен характер.
Въпроси: 
1.1.Кой е текста, (чл., ал.) от ЗУЕС, на който се позовавате и който изисква нотариална заверка на подписа на Управителя?
1.2 Кой е текста в Насоките за кандидатстване, в който изисквате нотариална заверка на подписа на Управителя (стр., раздел)?
1.3  Ако не можете да посочите отговор на горните въпроси, считате ли, че Приложение 8 е задължително, по начина, по който са направени забележките в него относно попълването му и изискването за нотарилна заверка и изменя ли същото Насоките за кандидастване ако вътре не фигурира горепосоченото изискване?
Mоля, вижте отговор на въпрос № 26 и въпрос № 151, т. 
1.
BG-RRP-4.023-Q099 (06.03.2023 г.)
Във връзка с публикувани за обществено обсъждане насоки за кандидатстване и съпътстващи документи по Процедура BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I по НПВУ, предоставяме на Вашето внимание следните въпроси: 
1. Какви са условията за кандидатстване на многофамилна жилищна сграда с търговски обекти с площ над 10 % от общата площ на сградата?
2. Допустимо ли е да се кандидатства с енергийно обследване, в което търговските обекти са включени към жилищната част?
Ако не е допустимо две енергийни обследвания ли трябва да се представят?  В случай на различни енергийни характеристики на жилищната и на търговската част, кои енергийни сертификати ще подлежат на оценяване?
3. Допустимо ли е да се кандидатства с част от сграда, като се изключи партерния етаж включващ само търговски обекти?
По въпрос 1 и въпрос 2:
Моля, вижте отговора на въпрос № 155.
В допълнение, Ви информираме, че при оценката на 
предложението за изпълнение на инвестицията (ПИИ) на 
сграда, за която са издадени отделни сертификати за енергийна ефективност на частите от нея с различни 
предназначения, ще се използват енергийните 
характеристики и приложимата информация от всички 
сертификати за енергийна ефективност за отделните зони 
на сградата. Условие за административна допустимост на 
ПИИ е постигане на най-малко клас на 
енергопотребление „В“ за всяка част от сградата с 
различно предназначение след изпълнение на 
съответните предписани пакети от енергоспестяващи 
мерки, както и постигане на минимум 30% спестяване на 
първична невъзобновяема енергия за цялата сграда –
съгласно предоставените обследвания за енергийна 
ефективност и сертификати за енергийна ефективност
По въпрос 3:
Във връзка с поставения въпрос Ви информираме, че по 
процедурата е допустимо да кандидатстват отделни части 
от сграда, единствено ако те представляват 
самостоятелни блок-секции.
Съгласно утвърдените Насоки за кандидатстване блоксекция е строителна единица със самостоятелно 
функционално предназначение, която притежава отделни 
ограждащи от външния въздух конструкции и елементи 
(стени, покрив, вкл. деформационна фуга м/у свързано 
застроени блок–секции) и има самостоятелно обособен 
генератор на топлина (абонатна станция, отоплителен 
котел или друг генератор) /студ или няма генератор на 
топлина/студ.
Блок секция е и вход/входове, които покриват изискванията по предходното изречение.
BG-RRP-4.023-Q098 (03.03.2023 г.)
Здравейте,
Във връзка с процедура BG-RRP-4.023 - „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“ имаме следния казус. Проектите на сградата са изготвени и одобрени преди 26.04.1999 г. Това става през 1996 г. Но не е започнат строежа. През 1999 г. се появява нов инвеститор, който използва  същите проекти, които са презаверени и е добавена нова част в документацията, касаеща топлоизолационната ефективност. Тази част от инвестицонния проект е изготвен 06.2000 г. Разрешението за строеж е от декември 2000 г. Сградата е въведена в експлоатация януари 2003 г. По нея, обаче не е поставена изолация и не е изпълнена частта по инвестиционния проект за енергийна ефективност. Това е видимо и лесно доказуемо.
Отговаря ли сградата на изискването проектите да са от преди 26.04.1999 г., за да бъдем допуснати да кандидатстваме, при положение, че има разрешение за строеж от 2000 г. с одобрена част топлоизолационната ефективност, но тя не е изпълнена.
Моля, вижте отговор на въпрос 103.
BG-RRP-4.023-Q097 (01.03.2023 г.)
Община е предоставила за безвъзмездно ползване/стопанисване и управление на различни държавни и общински институции за осъществяване на функциите им, като последните не извършват стопанска дейност, не са предприятия и не осъществяват икономическа дейност. Съгласно Насоките за кандидатстване същите не попадат в режим "минимална помощ", но предназначението им е различно от жилищно, като  напр. магазин, склад, обществено ползване и т.н. С оглед горното, с какви документи следва кандидата/партньора да докаже начина на използването им?
Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ се реализира съгласно схема за минимална помощ в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта „de minimis” (OB, L 352 от 24.12.2013 г.). За целите на Регламент (ЕС) № 1407/2013, ССО се явяват „предприятия“ по отношение на физическите и юридическите лица, които участват в тях и които извършват икономическа дейност. Икономическата дейност се изразява в предлагане на стоки и/или услуги на определен пазар.
Общият принцип, според който Съдът на ЕС налага последователна практика да определя получателите като „предприятия”, е свързан с извършването на икономическа дейност от тяхна страна, независимо от правната им форма, статут и начин, по който са финансирани, както и реализирането на печалба. Съдът на Европейските общности счита, че всяко лице, ангажирано с икономическа дейност, е в състояние да отговори на дефиницията за предприятие, дори и при липса на преследване на печалба. Съгласно чл. 20, ал. 2 от Закона за държавните помощи – „Предприятие е всяко лице, което осъществява икономическа дейност без значение на неговата правноорганизационна форма, статут и начин на финансиране, независимо от това дали същото формира и разпределя печалба.“ 
Режимът на държавните (минималните) помощи се прилага към собственици на самостоятелни обекти (ССО), допустими по инвестицията за получаване на безвъзмездна финансова помощ (БФП), в случаите, когато същите извършват някоя от следните дейности: 
-	 самостоятелните обекти в сградата се използват за извършване на стопанска дейност - независимо от предназначението на обекта (жилищно или стопанско), ССО упражняват стопанска/икономическа дейност в обекта си (като например: магазин, фризьорски салон и др.);
-	самостоятелните обекти в сградата се отдават под наем - за жилищни или нежилищни цели (офис, ателие и др.);
-	в самостоятелните обекти в сградата се извършва дейност от търговци и/или лица със свободни професии;
-	други стопански дейности. 
В тези случаи, ССО се считат за получатели на минимална помощ и към тях следва да се прилагат условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Следва да се има предвид, че законодателството в областта на държавните помощи е с широк обхват и наличието на държавна помощ по определена процедура често е въпрос на тълкуване на отделни документи и въпрос на специфика на законодателството в конкретния сектор. Поради тази причина утвърдените насоки по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ не изчерпват всички възможни случаи и нормативни документи.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.