Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG-RRP-4.023-Q165 (10.05.2023 г.)
Имам следните въпроси:
1. Отопляваме се предимно на дърва и от фирмата, която ни прави обследването ни обясняват, че дървата са с много нисък коефициент и сградата излиза от клас "В" преди изпълнението на ЕСМ. Означава ли това, че сме допустими до кандидастване, като напрактика ние имаме минималния нужен клас още преди ЕСМ?
- ако се окаже, че това не е допустимо от програмата, то тогава ние като Сдружение би трябвало да не се съгласяваме и да не приемем този сертификат и тогава излиза следния въпрос: Трябва ли да платим на фирмата за нещо, което излиза на тяхната програма за енергийно обследване и не ни върши работа за кандидатстването и каква е гаранцията, че ще намерим фирма, която да изпълни минималните изисквания, след като се работи на една единствена програма от АУЕР?

2. Защо е толкова ограничено времето за кандидатстване? Фирмите, които имат лиценз за енергийна ефективност са изключително малко и не им се занимава с малки сгради като нашата, която е под 1000 кв.м. 

3. Защо тези обследвания и Технически паспорти не се поемат като задължение от Общините, като ние си заплатим за тях, но Общината да гарантира, че ще намери фирма, която да изпълни нужните документи?

4. Вярно ли е, че при евентуално одобрение и след изпълнение на ЕСМ се прави одит и ако не са постигнати резултатите от Енергийния сертификат трябва да се връщат отпуснатите средства?
Ако е Да, то тогава кой ще връща парите? Сдружението или Общината?
Ако е Сдружението, то каква е нашата вина в това, че има проблем със сертификата, който ние не разбираме как и защо се прави? Както и каква е нашата вина за избора на изпълнител от страна на Общината?
По въпрос № 1:
В запитването не се съдържа достатъчно информация за
предоставяне на еднозначно и категорично становище.
Разясненията в рамките на настоящата рубрика се дават
по отношение на условията за кандидатстване и не могат
да съдържат становище относно качеството на
предложението за изпълнение на инвестиция.
По настоящата процедура няма изрична забрана за
кандидатстване на сгради, които преди обновяване, са с
клас на енергопотребление В. Изискване на процедурата
е да бъдат постигнати кумулативно минимум 30%
спестяване на първична невъзобновяема енергия и
минимум клас на енергопотребление „В” съгласно
действащата към датата на изготвяне на инвестиционния
проект нормативна уредба.
Следва да имате предвид, че настоящата процедура се
реализира чрез подбор. В тази връзка и предвид
посочения от Вас случай, бихме искали да обърнем
внимание на критериите за оценка на качеството на
предложенията за изпълнение на инвестиции, посочени в
т. 17 от Насоките за кандидатстване: критерии 1, 2 и 3.
Обръщаме внимание, че при изготвянето на обследването
следва да вземат предвид указанията на АУЕР https://www.seea.government.bg/bg/chesto-zadavanivaprosi#vaprosi-i-otgovori-po-novite-naredbi-svarzani-sobsledvane-i-sertifitzirane-na-sgradi
По въпрос № 2:
Моля вижте отговор на въпрос № 278
В допълнение съгласно чл. 5, ал. 6 от ПМС № 114/2022 г.
след откриване на процедура чрез подбор утвърдените
Насоки за кандидатстване могат да бъдат изменяни само:
при промени в правото на Европейския съюз и/или
българското законодателство или в политиката на
европейско и/или национално ниво, които налагат
привеждане на документите в съответствие с тях; за
увеличаване на финансовия ресурс по процедурата; за
удължаване на срока за подаване на предложения за
изпълнение на инвестицията; при изменение на Плана за
възстановяване и устойчивост.
Също следва да се отбележи, че към настоящият момент
не е налице нито едно от посочените по-горе основания
за удължаване на срокът за кандидатстване по
процедурите.
В тази връзка кандидатстването по настоящата
процедура, следва да бъде съобразено с крайния срок
посочен в Насоките. Обръщаме внимание, че съгласно
тях „всяко проектно предложение, което е подадено след
крайния срок за кандидатстване (не по-късно от 17.00 ч.
31.05.2023 г.), ще бъде отхвърлено и няма да бъде
разглеждано по настоящата процедура“. Също така
следва да имате предвид, че в т. 9.1 Степен на проектна готовност от Насоките е посочено, че отчитайки
необходимото време за проверки и други подготвителни
дейности, общинските администрации/районните
администрации могат да откажат да приемат заявления за
участие след 10.05.2023 г. Общинската/районната
администрация следва да публикува обявление
посочващо крайната дата на прием на заявления по
настоящата процедура, не по-късно от 01.03.2023 г. на
своята интернет страница, както и поне в една общинска
или регионална медия.
По въпрос № 3:
В правомощията на общото събрание на етажната
собственост/сдружението на собствениците (СС) е да
възложи изготвянето на технически паспорт съгласно чл.
11, ал. 1, т. 15 от Закона за управление на етажната
собственост, както и да одобрява договора с изпълнителя,
да приема доклада за извършеното обследване и
направените оценки на техническите характеристики и
съставения технически паспорт на сградата. На етап
кандидатстване СС представя в общината изготвените
техническо и енергийно обследване. Съгласно т. 9.1.
„Степен на проектна готовност“ от Насоките за
кандидатстване, водещият партньор отговаря за данните
и пълнотата на представената техническата
документация пред СНД. В компетенциите на Водещия
партньор е да предприеме допълнителни дейности за
подпомагане на СС на негова територия, но подобни
задължения не могат да му бъдат вменени. В допълнение, следва да имате предвид, че общинските
администрации са възложители по смисъла на ЗОП и
изборът на изпълнител, който да извърши обследване на
дадена сграда изисква значително технологично време от
страна на общинската администрация.
По въпрос № 4:
Моля вижте отговорите на въпроси №22, №33, №56,
№113
BG-RRP-4.023-Q164 (10.05.2023 г.)
Добър ден!
1. Следва ли копията на техническите паспорти/обследванията за енергийната ефективност да са заверени "Вярно с оригинала" от Сдруженията/проектантските фирми.
Обследването за установяване на техническите
характеристики на сградата, техническия паспорт, както
и обследването за енергийна ефективност (доклад и
резюме), придружено от сертификат за енергийни
характеристики на сграда в експлоатация и при
необходимост са част от списъка на изискуемите
документи за кандидатстване, които се подават от
Водещия партньор по електронен път във формат сканирано копие при попълване на уеб-базирания
Формуляр за кандидатстване, в Информационната
система за управление и наблюдение на средствата от ЕС
в България (ИСУН 2020). Не е необходимо да са заверени
с „Вярно с оригинала“ от сдруженията/проектантските
фирми.
BG-RRP-4.023-Q163 (10.05.2023 г.)
Добър ден!
1.При заключение от техническото обследване, че от общо  423 кв. м. дограма,  следва по задължително предписание да се замени само 86 кв.м дограма, как следва да се докаже поне 30 % спестяване на първична енергия? В пакета енергоспестяващи мерки е разписано, че след смяна само на този участък, сградата би попаднала в енергиен клас Б.
2. Ако се установи некоректно изготвяне на техническия паспорт, допустима ли е неговата актуализация?
3. Към кой момент следва да са сеизмично осигурени сградите - към момента на построяването (когато са били в съответствие с всички законови изисквания) или към датата на извършване на техническото обследване?
4. На база Ваши разяснения от последните дни, как собствениците от етажна собственост, която има договор за антена/рекламно пано върху сграда, не извършват икономическа дейност с оглед правилата разписани в Приложение № 9 и даденото там определение за икономическа дейност, а именно "всяка дейност по предлагане на стоки и услуги на пазара, както и всяка дейност, резултатите от която са насочени за размяна на пазара, независимо дали от това се формира или разпределя печалба или друг доход"? В същия смисъл са и правилата на регламент 1407/2013 г.
5. Моля с оглед горния въпрос да потвърдите, че:
5.1 Етажна собственост, която отдава помещение под наем следва да впише, че НЕ упражнява икономическа дейност.
5.2 Етажна собственост с договор за поставяне на антена/рекламно пано върху покрива/фасадата на сградата  НЕ извършва икономическа дейност.
5.3. И в случая по т.5.1 и 5.2 отделните собственици сладва да отбележат в декларацията за държавни и минимални помощи, че НЕ извършват икономическа дейност и да спрат с попълването и до точка 4.
6. Следва ли тогава и при общинските жилища да се отбележи, че не се извършва икономическа дейност, независимо от цитираните по-горе противоречия или за тях следва да се попълни цялата декларация за държавни и минимални помощи?
7. В коя от допустимите дейности следва да се инкорпорира мярката за достъпна градска среда и съответно в коя част от формуляра следва да се разпише? Или това е от дейностите, които следва да се финансират със собствени на ВП/КП средства?
8. Да разбираме ли, че обследването на енергийната ефективност, което се прави една година след приключване на СМР не се покрива от Процедурата и следва да е за сметка на ВП/КП?
по въпрос № 1:
В настоящата рубрика се дават принципни разяснения по
отношение на условията за кандидатстване, не се
предоставят становища по конкретни казуси, предвид което по поставения от Вас въпрос предоставяме
следната принципна информация:
На етап кандидатстване източникът на проверка за
показателя “Процент енергийно спестяване в годишното
потребление на първична невъзобновяема енергия в
резултат на енергоспестяващите мерки” е валиден
сертификат за енергийни характеристики на сграда в
експлоатация. Предвид обстоятелството, че този
показател е и критерий за оценка на качеството на
предложенията за изпълнение на инвестиции, обръщаме
внимание, че в Насоките за кандидатстване в т. 17.
Критерии за оценяване на предложения за изпълнение на
инвестиция, в таблицата с критерии за оценка на
качеството е записана и конкретна формула, по която
следва да се определи стойността му. Аналогични
указания за изчисляване на показателя са дадени и в
Приложение №8 „Указания за попълване и подаване на
електронен формуляр за кандидатстване“, Секция 5
„Индикатори“.
Също така следва да се има предвид, че за целите на
отчитането на постигнатите резултати по настоящата
процедура е необходимо след приключване на
дейностите за СМР, в рамките на окончателното отчитане
на изпълнявания договор за финансиране на одобрената
инвестиция, водещият партньор да изготви независима
експертна оценка от сертифициран енергиен одитор
(лица от регистъра по чл. 44 ал. 1 от Закона за енергийна
ефективност), която да докаже потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания от
обновяването, заложени в подаденото на етапа на
кандидатстване предложение по настоящата процедура.
по въпрос № 2:
Техническият паспорт на сградата се изготвя в
съответствие с изискванията на Наредба № 5 / 2006г. за
техническите паспорти на строежите. В т. 9.1. Степен на
проектна готовност от Насоките за кандидатстване по
процедурата е указано, че водещият партньор отговаря за
данните и пълнотата на техническата документация пред
СНД.
по въпрос № 3:
Допустими за енергийно обновяване по настоящата
процедура са сгради, за които съгласно представеното
техническо обследване на сградната конструкция,
извършено в съответствие с глава трета от Наредба №5 от
28 декември 2006 г. за техническите паспорти на
строежите, е установено, че отговарят на съществените
изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от
Закона за устройство на територията и са получили
положителна оценка за сеизмична осигуреност,
независимо дали са осигурени или неосигурени на
сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-
02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и
съоръжения в земетръсни райони. Обръщаме внимание,
че това е критерий за административна допустимост на подпишат Декларации за минимални и държавни помощи
(Приложение № 3 от Насоките за кандидатстване). При
попълване на Декларацията в т.1 се вписват трите имена,
в качеството си на съсобственик в общите части на
сградата, съгласно притежавания процент идеални части
по документ за собственост. В т.4 „ Извършва ли
получателят/кандидатът икономическа дейност“ се
отбелязва отговор „НЕ“.
По въпрос № 6:
В настоящата рубрика се дават общи и принципни
разяснения по отношение на условията за
кандидатстване, а не становища по конкретни казуси,
предвид което предоставяме следната принципна
информация:
При наличие на договорни (наемни) отношения с
възмезден характер, конкретната община, в качеството й
на собственик и наемодател на самостоятелен обект,
независимо от предназначението на обекта - жилищно
или стопанско (като например: магазин, фризьорски
салон, самостоятелния обект в сградата се отдава под
наем - за жилищни или нежилищни цели – апартамент,
офис, ателие и др.) се счита за получател на държавна
помощ съгласно Закона за държавните помощи и следва
да изпълнява установения нормативен ред в областта на
минималните/държавните помощи, включително и
задължението да попълни Декларация за минимални и
държавни помощи (Приложение № 3 от Насоките за
кандидатстване). по въпрос № 7:
По преценка на водещия партньор е допустимо съгласно
т. 8 Допустими дейности от Насоките за кандидатстване,
с финансови средства по процедурата да се финансират
дейности за „осигуряване на достъпна архитектурна
среда до входа на жилищната сграда“. Дейността
„осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на
жилищната сграда“ би могла да бъде отнесена към
следната група допустими за финансиране по
процедурата дейности (описани в т. 8 Допустими
дейности от Насоките за кандидатстване): „СМР, които
произтичат от нормативни изисквания свързани с
безопасната експлоатация на сградите и са предписани
като задължителни в техническия паспорт на сградата и
СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на
сградата в експлоатация“ и по-конкретно към „СМР,
свързани с осигуряване на пожарна безопасност,
изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и
заземителна инсталация, осигуряване на достъпна
архитектурна среда до входа на жилищната сграда.“
На етап кандидатстване строително-монтажните
дейности (СМР), които се предвижда да се изпълняват по
процедурата за конкретното предложение за изпълнение
на инвестицията, следва да са описани в обобщената
количествено-стойностна сметка (КСС) по окрупнени
показатели, която се подготвя от водещия партньор и се
прилага към формуляра за кандидатстване. В случай, че
на етапа на кандидатстване, съгласно техническата  документация, се констатират разходи, които не са
допустими, съгласно т.11 „Допустими разходи, за ПИИ
за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ на
настоящите насоки, същите следва да бъдат представени
в отделна КСС и кандидатът следва да я представи,
заедно с основната КСС, във формат „Excel“.
Аналогично, в случай че допустимите разходи за СМР са
разделени между средства с източник на финансиране
Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и
допустим собствен принос, разходите, финансирани от
МВУ и тези, финансирани със собствен принос, следва да
бъдат представени в отделни КСС.
В допълнение, моля запознайте се и с отговора на Въпрос
№ 263.
По въпрос № 8:
Моля вижте отговора на въпрос 113 т.2.
Разходите за актуализация на сертификат за енергийни
характеристики на сграда в съответствие с изискванията
на чл. 39, ал. 3 от ЗЕЕ не са допустими по настоящата
процедура.
BG-RRP-4.023-Q162 (10.05.2023 г.)
Здравейте. В т. 10 от Декларацията за минимални и държавни помощи, при положителен отговор за наличие на обстоятелства по преобразуване - сливане/придобиване/разделяне (съгласно чл. 3, пар. 8 и пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013), се попълва и Декларация за преобразуването, която се разработва от администратора на помощ .
Въпрос 1: Може ли да ни предоставите образец на Декларацията за преобразуването или да ни насочите къде да го намерим?
Въпрос 2: Счита ли се прехвърляне на търговското предприятие между еднолични търговци по смисъла на чл.15 от Търговския закон за преобразуване - сливане/придобиване/разделяне по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013?
По въпрос №1:
Съгласно указанията за попълване на Декларацията за
минимални и държавни помощи (Приложение № 3 от
Насоките за кандидатстване) при наличие на
обстоятелства по преобразуване -
сливане/придобиване/разделяне (съгласно чл. 3, пар. 8 и
пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013), се попълва и
Декларация за преобразуването, която се разработва от
администратора на помощ. В Указанията за оценка на
съответствието на предложенията за изпълнение на
инвестиции с правилата за държавни помощи
(Приложение № 9 от Насоките за кандидатстване) е
отразено, че когато държавната помощ се предоставя на
съответния получател от общините бенефициенти,
същите изпълняват отговорностите на администратори
на основание чл. 9, ал. 5 от Закона за държавните помощи.
Задължителните реквизити (без да са изчерпателно
изброени), които следва да съдържа Декларацията за
преобразуването са идентификация на лицата, участващи
в преобразуването и размера на получените от тях
минимални помощи в резултат на преобразуването.
Утвърдените Насоки за кандидатстване по Процедурата,
както и приложенията към тях не предвиждат Структурата за наблюдение и докладване, каквато е
МРРБ да попълва примерни образци на документи и
декларации, поради невъзможността да бъдат обхванати
всички възможни хипотези и варианти относно
преобразувалите се стопански субекти (сливане/
придобиване/ разделяне), тяхната
собственост/съсобственост, предмет на дейност, тяхната
правно-организационна форма преди и след
преобразуването и т.н.
По въпрос №2:
В настоящата рубрика се дават общи и принципни
разяснения по отношение на условията за
кандидатстване, а не становища по конкретни казуси,
предвид което предоставяме следната принципна
информация:
Поради многообразието от възможни способи и варианти
при извършване на сделки с предприятия (във всичките
им разновидности) по смисъла на чл. 15 от Търговския
закон, е възможно частично припокриване с визираните в
чл. 3, пар. 8 и пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013
хипотези на сливания, придобивания и разделяния на
предприятия, без да бъдат изчерпани всички
възможности.
BG-RRP-4.023-Q161 (10.05.2023 г.)
Здравейте!
Имаме следния казус - МЖС има на партерен етаж (кота +0,00) гаражи и 4 броя жилищни етажа. В протоколите на СС гаражите на партерен етаж не са описани като отделни обекти, а тяхната ЗП е добавена към ЗП на отделните жилищни обекти. Собствениците твърдят, че гаражите нямат отделни нотариални актове, а са описани в нотариалните актове на апартаментите им. Следва ли в списъка на обектите по различните приложения гаражите на партерен етаж да се опишат (кота +0,00) като отделни обекти? Въпросът е важен предвид това, че в единия гараж се помещава фризьорски салон (стопански обект) и ако той следва да се опише отделно би следвало да се опишат като отделни обекти и всички останали гаражи. 
Обследването за енергийна ефективност предвижда полагане на топлоизолация на таван на партерен етаж, но предвид, че същия е на кота +0,00 би следвало да не се оставя тази част от фасадата в сегашния си вид, а за цялостното обновяване и визия на сградата да се положи поне мазилка и боядисване (без топлоизолация по външната стена на неотопляемия партерен етаж). Това допустимо ли е за финансиране по програмата?
Благодаря предварително!
По въпрос № 1:
В запитването не се съдържа достатъчно информация за
предоставяне на еднозначно и категорично становище.
Съгласно допълнителните разпоредби на ЗУЕС,
„Самостоятелен обект в сграда в режим на етажна
собственост“ е обособена част от сграда в режим на
етажна собственост със самостоятелно функционално
предназначение.“ Собствениците на самостоятелните
обекти в сграда притежават идеални части от общите
части на сградата, предвид разпоредбите на чл. 40 от
Закона за собствеността.
Собствениците, в чиито самостоятелни обекти се
извършва стопанска дейност, независимо от
предназначението на обекта - жилищно или стопанско
(като например: магазин, фризьорски салон, самостоятелните обекти в сградата се отдават под наем -
за жилищни или нежилищни цели - офис, ателие и др.) са
задължени да попълнят Декларация за минимални и
държавни помощи (Приложение № 3). Разходите за
съответния обект се представят в бюджета на проекта,
като разходи в режим на минимална помощ.
По въпрос № 2:
Разясненията в рамките на настоящата рубрика се дават
по отношение на условията за кандидатстване и не могат
да съдържат становище относно качеството на
предложението за изпълнение на инвестиция.
Допустимите за финансиране дейности по Процедурата
са посочени в т. 8 „Допустими дейности“ от Насоките за
кандидатстване.
Предложенията за изпълнение на инвестиции (ПИИ) по
Процедурата следва да предвиждат всички допустими
енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за
енергийна ефективност (ЕО), които водят до
съответствие на сградата с поставените изисквания за
енергийна ефективност – сградата да постига минимум
клас на енергопотребление „B” и минимум 30%
спестявания на първична енергия. Конкретните
технически решения които ще се приложат при
енергийното обновяване на сграда по Процедурата, ще
бъдат определени с работния/технически проект,
изготвен и одобрен съгласно ЗУТ, и Наредба № 4 за
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и
действащата нормативна уредба. Водещия партньор (Общината) носи пълната отговорност за качеството и
пълнотата на разработената техническа документация на
инвестиционния проект, включително за
законосъобразността при изготвянето, съгласуването и
одобряването ѝ в качеството му на Възложител по
проекта.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.