Преглед на електронен формуляр от файл

В тази страница имате възможност да заредите и след това да прегледате проектно предложение, предварително създадено с помощта на информационната система ИСУН 2020. Файлът, който може да заредите, трябва да е с разширение „.isun“. За повече информация вижте раздел "Помощ".

Зареди формуляр от файл
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.