Национален план за възстановяване и устойчивост

 • Оперативни програми
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (7)
   • BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"
   • BG-RRP-1.016 - "Изграждане на кампуси"
   • BG-RRP-2.006 - Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения
   • BG-RRP-2.013 - Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България - 2
   • BG-RRP-4.024 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП II
   • BG-RRP-6.004 - Инвестиции в технологична и екологична модернизация
   • BG-RRP-6.006 - Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.