Национален план за възстановяване и устойчивост

 • Оперативни програми
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (5)
   • BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда”
   • BG-RRP-1.008 - А1 МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (В ОБЛАСТНИ ГРАДОВЕ)
   • BG-RRP-1.009 - А2 ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в градове, които не са областни)
   • BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
   • BG-RRP-4.022 - ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПУБЛИЧНИ СГРАДИ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.