Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG-RRP-1.017-Q064 (31.07.2023 г.)
Привет! Във връзка с ,,Концепция за STEM среда" в рамките на процедура BG - RRP-1.017 имам следното питане:
1. Възможно ли е да предвидим фотоволтаична система за нашия СТЕМ, която ще е за нуждите на обучението по специалностите ,,Възобновяеми енергийни източници" и ,,Електрически превозни средства"?
2. Ако е възможно в коя част да бъдат предвидени - СМР или техническа част?

Благодаря!
Ангел Живков
Директор на ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов", гр. Гоце Делчев
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 16, публикувана на 14.08.2023 г. (отговор на въпрос 121). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.017-Q063 (28.07.2023 г.)
Здравейте, 
съгласно условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда", крайния срок за подаване на проект е 21 август 2023 г. за всички училища в категория до 200 ученици вкл. Към днешна дата все още няма одобрени Концепции, как трябва да подадем проект - без одобрената концепция или посочения срок ще бъде удължен?
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 16, публикувана на 14.08.2023 г. (отговор на въпрос 116). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.017-Q062 (25.07.2023 г.)
Здравейте!
В концепцията сме предвидили изграждане на фонетичен кабинет (Езикова лаборатория), поради профила на училището. Включихме го в направление 2 (Дизайн и 3D прототепиране). 
1 Въпрос: Задължително ли е планирането на закупуване на минималното оборудване по това направление 2 и ние няма да участваме с друго в това направление 2, тъй като дефакто не ни трябва?
2 Въпрос: Може ли да го включим към друго направление, с което ще участваме, но да не е специализирано оборудване, ако да, към кое?
За ВОСКС не се предвижда обзавеждането, а само оборудване.
3 Въпрос: Възможно ли е да поръчаме повече, като бройка за обзавеждане но към друго направление, по което ще участваме? (примерно столове, маси)
При търсене на оферти от сайтове, попадам на информация за падане на минималните изисквания за ВОСКС.
4 Въпрос: Паднало ли е изискването за ВОСКС и ако не е, примерно имаме лаптоп, но не е с тези минимални характеристики, които са по изискване, трябва ли да го завяваме и него? (защото имаме много, които не се ползват постоянно)
5 Въпрос: Всеки OPS компютърен модул става ли за всеки интерактивен дисплей?
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 15, публикувана на 04.08.2023 г. (отговор на въпрос 112). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.017-Q061 (24.07.2023 г.)
За STEM центъра в нашето училище сме избрали направления "Природни науки" и "Математика и информатика". 
Въпрос 1: Съгласно минималните нива на оборудване в направление "Природни науки" трябва да предвидим закупуване на цифров микроскоп. Ще ни бъде ли върната Концепцията, ако не сме заложили микроскопи? Имаме 8 броя почти нови микроскопи;
Въпрос 2: Стереоскопичен 3D лаптоп за виртуална и добавена реалност счита ли се за еквивалент на лаптоп? Ако не, в кое направление следва да го опиша, т.к. липсва в минималните нива на оборудване и по двете направления?
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 15, публикувана на 04.08.2023 г. (отговор на въпрос 111). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.017-Q060 (24.07.2023 г.)
Здравейте,
Ние сме държавна профилирана гимназия към МОН. Кандидатствали сме по Процедура: BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Плана за възстановяване и устойчивост за пристрояване на съществуващата училищна сграда в която е предвидено изпълнение на строително-монтажни дейности за изграждане на Стем център.
Към момента все още не е приключила работата на оценителната комисия и не е ясно дали проекта е одобрен за финансиране. В тази връзка възможно ли е в Концепцията за изграждане на училищна STEM среда да включим СМР в рамките на 45 % от разходите за Стем, въпреки изричната забрана в Насоките за кандидатстване по Процедура: BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ и в случай, че бъдем одобрени за финансиране на етап кандидатстване с проект по процедура BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда" да декларираме това обстоятелство и да пренасочим този процент от средствата за оборудване и обзавеждане?
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 15, публикувана на 04.08.2023 г. (отговор на въпрос 110). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.