Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

ГАЛЕН-Н ЕООД
ЕИК
130498248
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за производство на сухи екстракти от отпадъчна изсушена растителна маса, предварително преминала първична преработка чрез водно-парна дестилация - 1 брой
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
1 071 000.00
05.04.2021
12.04.2021
Обектът на процедурата е "доставка", мястото на изпълнение е България, ЮЦРП, обл. Пловдив, общ. Брезово, с. Зелениково. 
Предметът на процедурата е: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за производство на сухи екстракти от отпадъчна изсушена растителна маса, предварително преминала първична преработка чрез водно-парна дестилация - 1 брой".
Прогнозната обща стойност на процедурата в лв. без ДДС е 1 071 000.00 лв.

Кандидатът планира да приложи задължително процедурата за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгл. условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ/ПМС 160/2016 и подзаконовите актове по прилагането му,с оглед на обстоятелството,че размерът на БФП по настоящия проект е по-голям от 50 на сто от общата сума на проекта и предвидената стойност за доставки или услуги,в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициент,без ДДС, е равна или по-висока от 30 000 лв. При провеждане на процедурата за избор на изпълнител дружеството ще се придържа стриктно към указанията на УО на ОПИК,изложени в Ръководството за изпълнение(РИ) на ДБФП по ОП.В срок до 1 месец от влизане в сила на ДБФП, бенефициентът e представил на УО за съгласуване Актуализиран план за процедурите за избор на изпълнител и след неговото одобрение се пристъпва към подготовка на приложимите документи за провеждане на процедурата. 
Бенефициентът ще следва следните стъпки при провеждане на процедурата за определяне на изпълнител, изложени в РИ на ДБФП по ОПИК.
1. Изготвяне на документация за процедура за избор на изпълнител с публична покана в съответствие с образците на документи, приложени към РИ на ДБФП по ОПИК 2014-2020.
2. Изготвяне на проект на заповед/решение за назначаване на оценители и резервни оценители за разглеждане,оценка и класиране на оферти за провеждане на процедурата за определяне на изпълнител.
3. Бенефициентът публикува публичната покана в ИСУН 2020 като едновременно с това се извършва и служебна публикация на Единния информационен портал и ще я публикува на своята интернет страница.
4. Отваряне на офертите.
5. Изготвяне и подписване от страна на оценителите на протокол от дейността им и предаване протокола на бенефициента за утвърждаване. 
6. Писмено уведомяване на всички кандидати в процедурата в 3 дневен срок от утвърждаване на протокола и изпращане на първия класиран кандидат на покана за сключване на договор с изискани документи за липса на обстоятелствата по чл. 53, ал.2 от ЗУСЕСИФ.
7. Осъществяване на проверка за липса на обстоятелства по чл. 53,ал. 2 от ЗУСЕСИФ и сключване на договор с избраният изпълнител.
8. Изпращане на копие на сключения договор, приложенията към него, както и цялата документация по проведения избор на УО в срок от 5 работни дни от сключването на договора.
9. Изпълнение на договора и съблюдаване от страна на Бенефициента спазването на всички клаузи по него.
Yes
No

Attached documents

Description File
пакет документи за кандидатстване

публична_покана_публикация.rar

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за производство на сухи екстракти от отпадъчна изсушена растителна маса, предварително преминала първична преработка чрез водно-парна дестилация - 1 брой 1
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021