Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ГАЛЕН-Н ЕООД
ЕИК
130498248
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за производство на сухи екстракти от отпадъчна изсушена растителна маса, предварително преминала първична преработка чрез водно-парна дестилация - 1 брой
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
1 071 000.00
05.04.2021
12.04.2021
Обектът на процедурата е "доставка", мястото на изпълнение е България, ЮЦРП, обл. Пловдив, общ. Брезово, с. Зелениково. 
Предметът на процедурата е: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за производство на сухи екстракти от отпадъчна изсушена растителна маса, предварително преминала първична преработка чрез водно-парна дестилация - 1 брой".
Прогнозната обща стойност на процедурата в лв. без ДДС е 1 071 000.00 лв.

Кандидатът планира да приложи задължително процедурата за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгл. условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ/ПМС 160/2016 и подзаконовите актове по прилагането му,с оглед на обстоятелството,че размерът на БФП по настоящия проект е по-голям от 50 на сто от общата сума на проекта и предвидената стойност за доставки или услуги,в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициент,без ДДС, е равна или по-висока от 30 000 лв. При провеждане на процедурата за избор на изпълнител дружеството ще се придържа стриктно към указанията на УО на ОПИК,изложени в Ръководството за изпълнение(РИ) на ДБФП по ОП.В срок до 1 месец от влизане в сила на ДБФП, бенефициентът e представил на УО за съгласуване Актуализиран план за процедурите за избор на изпълнител и след неговото одобрение се пристъпва към подготовка на приложимите документи за провеждане на процедурата. 
Бенефициентът ще следва следните стъпки при провеждане на процедурата за определяне на изпълнител, изложени в РИ на ДБФП по ОПИК.
1. Изготвяне на документация за процедура за избор на изпълнител с публична покана в съответствие с образците на документи, приложени към РИ на ДБФП по ОПИК 2014-2020.
2. Изготвяне на проект на заповед/решение за назначаване на оценители и резервни оценители за разглеждане,оценка и класиране на оферти за провеждане на процедурата за определяне на изпълнител.
3. Бенефициентът публикува публичната покана в ИСУН 2020 като едновременно с това се извършва и служебна публикация на Единния информационен портал и ще я публикува на своята интернет страница.
4. Отваряне на офертите.
5. Изготвяне и подписване от страна на оценителите на протокол от дейността им и предаване протокола на бенефициента за утвърждаване. 
6. Писмено уведомяване на всички кандидати в процедурата в 3 дневен срок от утвърждаване на протокола и изпращане на първия класиран кандидат на покана за сключване на договор с изискани документи за липса на обстоятелствата по чл. 53, ал.2 от ЗУСЕСИФ.
7. Осъществяване на проверка за липса на обстоятелства по чл. 53,ал. 2 от ЗУСЕСИФ и сключване на договор с избраният изпълнител.
8. Изпращане на копие на сключения договор, приложенията към него, както и цялата документация по проведения избор на УО в срок от 5 работни дни от сключването на договора.
9. Изпълнение на договора и съблюдаване от страна на Бенефициента спазването на всички клаузи по него.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
пакет документи за кандидатстване

публична_покана_публикация.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за производство на сухи екстракти от отпадъчна изсушена растителна маса, предварително преминала първична преработка чрез водно-парна дестилация - 1 брой 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.