Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

ИНСАЙД АУТ СТУДИО ЕООД
ЕИК
205393246
„Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА“, разделени в две обособени позиции, както следва: 
1.	Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стационарни работни станции - 3 броя и сървър - 1 брой;
2.	Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоапарат - 1 брой и обективи: вид 1 - 1 брой и вид 2 - 1 брой.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
60 030.00
13.04.2021
20.04.2021
Кандидатът, във връзка с чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и на основание чл. 50, ал. 2, т. 2 от ЗУСЕСИФ, планира да приложи задължително процедурата за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгласно условията и реда, предвидени в глава IV от ЗУСЕСИФ и подзаконовите актове по прилагането му (ПМС № 160 от 01 юли 2016 г.), с оглед на обстоятелството, че размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящия проект е по-голям от 50 на сто от общата сума на проекта и предвидената стойност за доставки, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидат за безвъзмездна финансова помощ или бенефициент, без данък върху добавената стойност, е по-висока от 30 000 лв.

При провеждане на процедурата за избор на изпълнител дружеството ще се придържа стриктно и към указанията на Управляващия орган на ОП “Иновации и конкурентоспособност”, изложени в Ръководството за изпълнение на административните ДБФП по Оперативната програма. 

Бенефициентът ще следва изложените по-долу стъпки при провеждане на процедурата за определяне на изпълнител, в съответствие с Ръководството за изпълнение на административните ДБФП по ОПИК:

1. Изготвяне на документация за процедура за избор на изпълнител с публична покана в съответствие с образците на документи, приложени към Ръководството за изпълнение на ДБФП по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020;
2. Изготвяне на проект на заповед/решение за назначаване на оценители и резервни оценители за разглеждане, оценка и класиране на оферти за провеждане на процедурата за определяне на изпълнител;
3 Отваряне на офертите.
4. Изготвяне и подписване от страна на оценителите на протокол от дейността им и предаване протокола на бенефициента за утвърждаване.
5. Писмено уведомяване на всички кандидати в процедурата в 3-дневен срок от утвърждаване на протокола и изпращане на първия класиран кандидат на покана за сключване на договор с изискани документи за липса на обстоятелствата по чл.12, ал.1, т.2 от ПМС 160/01.07.2016 г. във връзка с чл. 53, ал.2 от ЗУСЕСИФ
6. Осъществяване на проверка за липса на обстоятелства по чл.12, ал.1, т.2 от ПМС 160/01.07.2016 г. във връзка с чл. 53, ал.2 от ЗУСЕСИФ и сключване на договор с избрания изпълнител.
7. Изпращане на копие на сключения договор, приложенията към него, както и цялата документация по проведения избор на УО в срок от 5 работни дни от сключването на договора.
8. Изпълнение на договора и съблюдаване от страна на Бенефициента спазването на всички клаузи.

Бенефициентът планира предоставяне на документите на всеки етап от процедурата за осъществяване на последващ контрол от страна на УО на ОП “Иновации и конкурентоспособност”.
Yes
No

Attached documents

Description File
Публична покана

Публична покана.pdf

Download
Изисквания към офертите

Изисквания към офертите.pdf

Download
Оферта (об. позиции 1-2)

Оферта.pdf

Download
Методика за оценка (об. позиции 1-2)

Методики за оценка_1-2 об.позиции.rar

Download
Договор+Общи условия

Договор+общи условия.pdf

Download
Декларация чл. 12, ал. 1 ПМС 160

Декларация_чл.12_ал.1_ПМС_160.pdf

Download
Декларация ЕИК

Декларация ЕИК.pdf

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стационарни работни станции - 3 броя и сървър - 1 брой 1
Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоапарат - 1 брой и обективи: вид 1 - 1 брой и вид 2 - 1 брой 2
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021