Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

"КИРКОВО" ООД
ЕИК
818021746
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
1 615 000.00
14.04.2021
22.04.2021
Дейността ще бъде изпълнена чрез външно възлагане.
Инвестициите ще бъдат направени след реализиране на необходимите действия за избор на изпълнители за придобиване на дълготрайните материални активи, които притежават минималните технически характеристики, описани в Приложение Ж - Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА към Насоките за кандидатстване по настоящата процедура за подбор на проекти, съгласно действащото към момента  законодателство.
При изпълнението на дейността ще бъдат спазени всички изисквания на Договарящия орган, описани в Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Инoвации и конкурентноспособност“ 2014-2020. 
За да бъдат спазени правилата за избор на изпълнители "Кирково" ООД ще заяви желанието си за извършване на предварителен контрол от страна на ДО за етапите на провеждане на процедурите. 
Ще бъде проведена една процедура с 6 обособени позиции за всеки ДМА.
Ще бъде избран изпълнител/и на база икономически най-изгодна оферта и с него ще бъде подписан договор. 
Yes
No

Attached documents

Description File
Документация за процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване с обособени позиции, както следва: • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. габаритен хоризонтален стругов център; • Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1бр. автоматична колонна лентоотрезна машина; • Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. мотокар; • Обособена позиция 4: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. електрокар; • Обособена позиция 5: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. роботизирана система за заваряване - вид 1; • Обособена позиция 6: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. роботизирана система за заваряване - вид 2“

Dokumentaciq-Procedura.rar

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. габаритен хоризонтален стругов център 1
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1бр. автоматична колонна лентоотрезна машина 2
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. мотокар 1
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. електрокар 1
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. роботизирана система за заваряване - вид 1 1
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. роботизирана система за заваряване - вид 2 1
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021