Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

ПАТЛИДЖАНСКИ ООД
ЕИК
175319397
„Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на:
Обособена позиция 1: Абкант преса за голямогабаритни детайли (1 брой);
Обособена позиция 2: Абкант преса за малогабаритни детайли (1 брой);
Обособена позиция 3: Машина за лазерно надписване (1 брой)"
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
780 649.99
14.04.2021
23.04.2021
Провеждане на процедура за избор на изпълнител/и за доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация:
1. Обособена позиция 1: Абкант преса за голямогабаритни детайли (1 брой) - 486 532.27 лева без ДДС;
2. Обособена позиция 2: Абкант преса за малогабаритни детайли (1 брой) - 184 591.24 лева без ДДС;
3. Обособена позиция 3: Машина за лазерно надписване (1 брой) - 109 526.48 лева без ДДС;

Обща стойност на процедурата: 780 649.99 лева без ДДС.

Ще бъдат спазени правилата и изискванията за определяне на изпълнител, посочени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и ПМС 160/01.07.2016г., както и указанията, заложени в Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ по ОП "Иновации и Конкурентоспособност" 2014 - 2020. Ръководителят на проекта ще отговаря за сформирането на комисия по оценка и ще носи отговорност за осъществявания предварителен и последващ контрол върху дейността им. Съгласуването на документацията по процедурата за избор на изпълнител ще се осъществява съгласно изискванията на Управляващия орган и съобразно избора на Ръководителя на проекта, според предвидените допустими варианти за това.

С оглед гарантиране спазването на принципите за добро стопанско управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата по ОПИК, както и спазването на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация при разходването на средства от Структурните фондове на ЕС, ПАТЛИДЖАНСКИ ООД планира да проведе именно процедура „Избор с публична покана”.

Ще бъдат приложени подходящи мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013. Дружеството ще упоменава финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 в информацията, изготвяна и предоставяна във връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора, както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дейността по проекта. 
Yes
No

Attached documents

Description File
Документация за избор на изпълнител/и

Документация за избор на изпълнител.zip

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Обособена позиция 1: Абкант преса за голямогабаритни детайли (1 брой) 1
Обособена позиция 2: Абкант преса за малогабаритни детайли (1 брой) 1
Обособена позиция 3: Машина за лазерно надписване (1 брой) 1
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021