Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

Бирхан Мустафов Юмеров
Булстат за свободни професии (ЕГН)
7806078266
Закупуване на Колесен товарач – съгласно спецификация – 1 бр.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
48 054.00
01.04.2021
10.04.2021
Определянето на изпълнител ще се извършва съгласно ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определянето на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедура за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Определянето на изпълнител ще се извършва чрез избор с публична покана със следния предмет на процедура: Закупуване на Колесен товарач – съгласно спецификация – 1 бр.  Избор с публична покана е процедура, при която право да подават оферти имат всички заинтересовани лица. Поканата, ще съдържа най-малко следната информация: 1. данни за бенефициента - наименование, телефон, факс, адрес за кореспонденция и лице за контакт; 2. обект на процедурата за определяне на изпълнител; 3. описание на предмета на процедурата, количество или обем; 4. изискванията за изпълнение на доставката ; 5. техническите спецификации; 6. изисквания към кандидатите ; 7. изискванията към офертите- трябва да съдържат най-малко: данни за кандидата; предложение за изпълнение ; ценово предложение за всяка позиция поотделно; срок на валидност; 8. проект на договор; 9. критери за възлагане ; 10. място, дата и час, до който могат да се подават оферти. Срокът за публичния достъп до поканата няма да бъде по-кратък от 7 дни.
Прогнозната стойност на доставката е в лева, без включен ДДС.
Yes
No

Attached documents

Description File
Публична покана

Публична покана.docx

Download
Образец на оферта

Образец на оферта.docx

Download
Изисквания оферти

Изисквания оферти_ПМС 160.docx

Download
Методика за оценка на охертите

Методика за оценка.docx

Download
Декл.по чл.12-за оферента

Декл.по чл.12-за оферента.docx

Download
Проекто договор

Проекто договор.docx

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Закупуване на Колесен товарач – съгласно спецификация – 1 бр. 1
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021