Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Бирхан Мустафов Юмеров
Булстат за свободни професии (ЕГН)
7806078266
Закупуване на Колесен товарач – съгласно спецификация – 1 бр.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
48 054.00
01.04.2021
10.04.2021
Определянето на изпълнител ще се извършва съгласно ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определянето на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедура за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Определянето на изпълнител ще се извършва чрез избор с публична покана със следния предмет на процедура: Закупуване на Колесен товарач – съгласно спецификация – 1 бр.  Избор с публична покана е процедура, при която право да подават оферти имат всички заинтересовани лица. Поканата, ще съдържа най-малко следната информация: 1. данни за бенефициента - наименование, телефон, факс, адрес за кореспонденция и лице за контакт; 2. обект на процедурата за определяне на изпълнител; 3. описание на предмета на процедурата, количество или обем; 4. изискванията за изпълнение на доставката ; 5. техническите спецификации; 6. изисквания към кандидатите ; 7. изискванията към офертите- трябва да съдържат най-малко: данни за кандидата; предложение за изпълнение ; ценово предложение за всяка позиция поотделно; срок на валидност; 8. проект на договор; 9. критери за възлагане ; 10. място, дата и час, до който могат да се подават оферти. Срокът за публичния достъп до поканата няма да бъде по-кратък от 7 дни.
Прогнозната стойност на доставката е в лева, без включен ДДС.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Публична покана.docx

Свали
Образец на оферта

Образец на оферта.docx

Свали
Изисквания оферти

Изисквания оферти_ПМС 160.docx

Свали
Методика за оценка на охертите

Методика за оценка.docx

Свали
Декл.по чл.12-за оферента

Декл.по чл.12-за оферента.docx

Свали
Проекто договор

Проекто договор.docx

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Закупуване на Колесен товарач – съгласно спецификация – 1 бр. 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.