Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

ДОРИС ООД
ЕИК
119606924
Доставка на дизелово гориво за нуждите на „Дорис“ ООД
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
152 000.00
06.04.2021
13.04.2021
Предмет на възлагане е доставка на 80 000 литра дизелово гориво за превозните средства, с които дружеството осъществява дейността си, като автобусен превозвач. Доставката се възлага в рамките на проект: BG16RFOP002-2.091-0128-C01 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Изпълнението на доставката изисква регулярно зареждане на дизелово гориво - тип Б6 от моторните превозни средства, които се експлоатират от дружеството. Доставката на дизелово течно гориво следва да може да се извършва посредством зареждане от бензиностанции на изпълнителя, 7 дни в седмицата, в часовия пояс от 00:00 ч. да 24:00 ч., с възможност за безналично плащане. Зареждането трябва да се осъществява чрез карта или по друг еквивалентен начин, като се издава протокол за зареждане/бон или друг еквивалентен документ, при зареждане на автомобилите, определени в утвърден списък с посочени регистрационни номера. 
Качеството на предложеното гориво, предмет на поръчката, трябва да отговаря на изискванията на действащото законодателство: Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., както и на БДС. 
Периодичната доставка чрез покупка на течно дизелово гориво ще се осъществява според нуждите на „ДОРИС“ ООД до 12.06.2021 г. 
Изпълнителят трябва да извърши доставките, предмет на възлагане, в съответствие с обхвата и изискванията, посочени в настоящата покана и приложенията към нея.
Yes
Yes

Attached documents

Description File
Документация за участие в процедура "Публична покана"

Trajna dokumentacia gorivo 2.rar

Download

Explanations

Description File
Решение за прекратяване на процедурата

решение 21042021.pdf

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Доставка на дизелово гориво за нуждите на „Дорис“ ООД 1
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021