Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ДОРИС ООД
ЕИК
119606924
Доставка на дизелово гориво за нуждите на „Дорис“ ООД
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
152 000.00
06.04.2021
13.04.2021
Предмет на възлагане е доставка на 80 000 литра дизелово гориво за превозните средства, с които дружеството осъществява дейността си, като автобусен превозвач. Доставката се възлага в рамките на проект: BG16RFOP002-2.091-0128-C01 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Изпълнението на доставката изисква регулярно зареждане на дизелово гориво - тип Б6 от моторните превозни средства, които се експлоатират от дружеството. Доставката на дизелово течно гориво следва да може да се извършва посредством зареждане от бензиностанции на изпълнителя, 7 дни в седмицата, в часовия пояс от 00:00 ч. да 24:00 ч., с възможност за безналично плащане. Зареждането трябва да се осъществява чрез карта или по друг еквивалентен начин, като се издава протокол за зареждане/бон или друг еквивалентен документ, при зареждане на автомобилите, определени в утвърден списък с посочени регистрационни номера. 
Качеството на предложеното гориво, предмет на поръчката, трябва да отговаря на изискванията на действащото законодателство: Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., както и на БДС. 
Периодичната доставка чрез покупка на течно дизелово гориво ще се осъществява според нуждите на „ДОРИС“ ООД до 12.06.2021 г. 
Изпълнителят трябва да извърши доставките, предмет на възлагане, в съответствие с обхвата и изискванията, посочени в настоящата покана и приложенията към нея.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документация за участие в процедура "Публична покана"

Trajna dokumentacia gorivo 2.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка на дизелово гориво за нуждите на „Дорис“ ООД 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.