Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

ОБЩИНА СЛИВЕН
Булстат
000590654
Избор на изпълнители за организиране на събития и празници 
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
8 583.33
13.04.2021
21.04.2021
Целта на настоящата процедура е „Избор на изпълнители за организиране на събития и празници“ по дейност 1 „Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре“ и дейност 3 „Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит и идентичност“ по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ по договор №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент 1, CPV код: 79952000, както следва:
Обособена позиция 2: Провеждане на заключителна среща "Мобилно училище"– Дейност 1; 
Обособена позиция 4: Организиране на научна конференция „Образованието на ромските деца“  – Дейност 3; 
Обособена позиция 7: Честване на Хедерлези- Дейност 3; 
Yes
No

Attached documents

Description File
Документи процедура

1-Документи процедура.rar

Download

Explanations

Description File
Разяснения относно постъпили въпроси

въпроси и отговори.pdf

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Обособена позиция 2: Провеждане на заключителна среща "Мобилно училище"– Дейност 1 3
Обособена позиция 4: Организиране на научна конференция „Образованието на ромските деца“ – Дейност 3 3
Обособена позиция 7: Честване на Хедерлези- Дейност 3 2
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021