Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

АСПЕКТ - III ООД
ЕИК
124640312
Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново основно технологично оборудване
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
242 000.00
13.04.2021
20.04.2021
Предметът на предвидената процедура "Избор с публична покана" включва закупуване и доставка на следните дълготрайни материални активи (ДМА) по съответните обособени позиции:

Обособена позиция 1:
"Доставка на 1 бр. "Работен възел 1" , "Доставка на 1 бр. "Работен възел 2" , "Доставка на 1 бр. "Работен възел 3" , "Доставка на 1 бр. "Работен възел 4"
Прогнозна стойност: 242 000.00 лв. без ДДС

"Доставка на 1 бр. "Работен възел 1"
Прогнозна стойност: 50 000.00 лв. без ДДС
"Доставка на 1 бр. "Работен възел 2"
Прогнозна стойност: 80 000.00 лв. без ДДС
"Доставка на 1 бр. "Работен възел 3"
Прогнозна стойност: 6 000.00 лв. без ДДС
"Доставка на 1 бр. "Работен възел 4"
Прогнозна стойност: 106 000.00 лв. без ДДС

"Доставка на 1 бр. "Работен възел 1" , "Доставка на 1 бр. "Работен възел 2" , "Доставка на 1 бр. "Работен възел 3" , "Доставка на 1 бр. "Работен възел 4"
Прогнозна стойност: 242 000.00 лв. без ДДС
Предвиденото обявяване на процедурата е до 6-ти проектен месец. Предвиден срок на изпълнение на доставката след избран изпълнител/и и сключен/и договор/и за доставка: до 12- ти проектен месец.
Обща стойност на процедурата:242 00.00 лв. без ДДС
Изборът на изпълнител ще бъде съобразен с изискванията на чл. 50 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.
Съобразявайки се със спецификата на доставката/доставките "Аспект - III" ООД , ще се ангажира със следните дейности:
1. Изработване на тръжна документация и съгласуването й с УО за провеждане на един брoй тръжна процедура - избор с публична покана за доставка на ДМА - 4бр.: 4 бр. Работени възел необходими за подобряването на производствения капацитет;
2. Публикуване на обява за набиране на оферти за доставка в ИСУН 2020, така че да се даде максимална публичност пред всички потенциални доставчици;
3. Подготовка и публикуване на тръжната документация;
4. Сформиране на 3-членна комисия за оценка на предложенията/офертите подадени през ИСУН;
5. Сесия по отваряне на получените оферти;
6. Извършване на административна, техническа и финансова оценка на офертите, класиране на постъпилите оферти от определената за това комисия, която ще предостави на управителя на фирмата протокол за оценката;
7. Уведомяване на кандидатите за резултатите от процедурата, изпращане покана за сключване на договор с избрания/избраните изпълнител/и;
8. Сключване на договор/и за извършване на доставката/доставките с изпълнителя/ите;
9. Извършване на доставка на ДМА - 4бр.;
10. Подписване на приемо-предавателени протоколи за доставка на ДМА - 4 бр., получаване на разходо- оправдателни документи и тяхното заплащане.
Подробни минимални технически и функционални характеристики са посочени в Приложение Ж "Техническа спецификация"
Yes
No

Attached documents

Description File
Документи за публична покана

НОВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА.rar

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
"Доставка на 1 бр. "Работен възел 1" , "Доставка на 1 бр. "Работен възел 2" , "Доставка на 1 бр. "Работен възел 3" , "Доставка на 1 бр. "Работен възел 4" 1
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021