Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

ТЕКС ТИЙМ ЕАД
ЕИК
203553677
„Доставка и интегриране на софтуер за електронно автоматизирано управление на разделно събрания текстил“ във връзка с изпълнение на договор № BG16M1OP002-2.009-0039-C01 - ,,Хъб за разделно събиране на употребяван текстил и система за електронно автоматизирано управление, включваща сортиране и подготовка за повторна употреба и рециклиране“, финансиран по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
125 000.00
13.04.2021
23.04.2021
Като част от изпълнението на Дейност 2 е предвидено интегрирането на софтуерно решение  което позволява проследяването на генерираните количества текстил в поставените контейнери, включително осигуряване на информация за събрано и балирано количество, водене и следене на локациите на контейнерите, подпомагане на логистични решения и внедряване на ефективни маршрути на техниката за събиране на текстила, време на изпълнение на графици и рентабилност на всяка локация. Интегрирането на софтуера е необходимо с цел ефективното реализиране на цялостната система по разделно събиране, сортиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на текстилния материал. Софтуерът ще дава и количествена и качествена информация за реализираните дейности по проекта и ще подпомага оптимизирането на целия процес. 
Yes
No

Attached documents

Description File
Документи за публична покана за доставка на софтуер

Публична покана за доставка на софтуер.rar

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Доставка и интегриране на софтуер за електронно автоматизирано управление на разделно събрания текстил 1
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021