Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

Фондация "Образователно сътрудничество"
ЕИК
130573238
Организиране на 86 двудневни изнесени обучения на общо 204 педагогически специалисти по проект „Учители в действие“ дог. BG05M2OP001-3.017-0006  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
175 416.67
06.04.2021
13.04.2021
Услугата от страна на изпълнителя ще включва логистично организиране на 86 двудневни обучения на общо 204 педагогически специалисти от 8 училища-партньори по проект „Учители в действие“ дог. BG05M2OP001-3.017-0006 по ОП НОИР, съгласно разпределение и график, определен от бенефициента на проекта. 
.
Организирането на всяко едно обучение включва:
•	Нощувка, двудневно изхранване и 4 кафе паузи, наем зали, презентационна техника и транспорт за участниците. Всяко обучение е за група от максимум 10 обучаеми.
•	Две нощувки, тридневно изхранване и транспорт на един лектор на обучението

Място на провеждане: по предложение на кандидата, но на отстояние до 100 км от населените места, където се намират училищата-партньори: с. Тополчане, общ. Сливен, с.Бохот, община Плевен, гр. Етрополе, гр.Койнаре, гр.Пещера, гр.Гоце Делчев, с.Гиген и с.Търнене, област Плевен.
Yes
Yes

Attached documents

Description File
Публична покана

Публична покана.pdf

Download
Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf

Download
Методика за оценка.

Методика за оценка.pdf

Download
Документи процедура

Документи процедура.rar

Download

Explanations

Description File
Заповед назначаване на комисия

Заповед назначаване на комисия.pdf

Download
Декларации за безпристрастност-комисия

Декларации за безпристрастност-комисия.pdf

Download
Писма до кандидатите с искане за доп.информация

Писма до кандидатите с искане за доп.информация.pdf

Download
Допълнителни документи от Гец 2 Груп

Допълнителни документи от Гец 2 Груп.zip

Download
Допълнителни документи Ривас Турс

Допълнителни документи Ривас Турс.zip

Download
Допълнителни документи Карпе дием

Preporyka_HPE - Карпе дием.pdf

Download
Протокол от оценка на офертите

Протокол от оценка на офертите.pdf

Download
Решение за прекратяване

Решение за прекратяване.jpg

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Организиране на 86 двудневни изнесени обучения на общо 204 педагогически специалисти по проект „Учители в действие“ дог. BG05M2OP001-3.017-0006 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 3
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021