Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Фондация "Образователно сътрудничество"
ЕИК
130573238
Организиране на 86 двудневни изнесени обучения на общо 204 педагогически специалисти по проект „Учители в действие“ дог. BG05M2OP001-3.017-0006  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
175 416.67
06.04.2021
13.04.2021
Услугата от страна на изпълнителя ще включва логистично организиране на 86 двудневни обучения на общо 204 педагогически специалисти от 8 училища-партньори по проект „Учители в действие“ дог. BG05M2OP001-3.017-0006 по ОП НОИР, съгласно разпределение и график, определен от бенефициента на проекта. 
.
Организирането на всяко едно обучение включва:
•	Нощувка, двудневно изхранване и 4 кафе паузи, наем зали, презентационна техника и транспорт за участниците. Всяко обучение е за група от максимум 10 обучаеми.
•	Две нощувки, тридневно изхранване и транспорт на един лектор на обучението

Място на провеждане: по предложение на кандидата, но на отстояние до 100 км от населените места, където се намират училищата-партньори: с. Тополчане, общ. Сливен, с.Бохот, община Плевен, гр. Етрополе, гр.Койнаре, гр.Пещера, гр.Гоце Делчев, с.Гиген и с.Търнене, област Плевен.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Публична покана.pdf

Свали
Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf

Свали
Методика за оценка.

Методика за оценка.pdf

Свали
Документи процедура

Документи процедура.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Организиране на 86 двудневни изнесени обучения на общо 204 педагогически специалисти по проект „Учители в действие“ дог. BG05M2OP001-3.017-0006 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 3
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.