Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG-RRP-2.014-Q001 (14.02.2024 г.)
Моля да дадете разяснение по следните въпроси
1.	Когато се правят частични ремонти, напр. смяна на мивка, смяна на ел. табло и т.н. как се изчислява ремонтираната площ – изчислява се площта на ремонтираният обект (мивка, табло …) или се отчита площта на цялата стая?
2.	Аналогично при частични ремонти как се определя броят изследователи, които са се възползвали от ремонта?
3.	Има ли санкции ако в проекта е зададена една площ, а накрая ремонтираната площ е различна – по-голяма или по-малка?
4.	Какво означава „да опише източниците на финансиране, позволяващи да се изпълнят предложените дейности“? Какви източници трябва да се посочат?
На основание чл. 23, ал. 5 във връзка с чл. 5, ал. 7 от ПМС № 114/08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (Обн. - ДВ, бр. 43 от 10.06.2022 г.; изм. и доп., бр. 70 от 30.08.2022 г., в сила от 30.08.2022 г.; изм. и доп., бр. 47 от 30.05.2023 г., в сила от 30.05.2023 г.) давам следните разяснения по постъпилото запитване:

Отговор на въпрос 1: Съгласно раздел 4 - Обща цел на процедурата от Поканата за участие, частичното обновяване и модернизацията на инфраструктурата включва дейности по частична рехабилитация на инфраструктурата, като се извършат строително-монтажни работи за вътрешно реновиране на лабораторни, кабинетни, офисни, коридорни, санитарни и складови помещения. Мярката също е насочена към подобряване на вътрешния климат и среда на помещенията за извършване на научноизследователска и иновационна дейност (лаборатории и кабинети). В този смисъл „частични ремонти“ като смяна на мивка, смяна на ел. табло и т.н., когато не са част от вътрешно реновирано помещение от вида, описан по-горе, не са обект на процедурата и няма да бъдат финансирани като допустими дейности.

Отговор на въпрос 2: Виж отговор на въпрос 1.

Отговор на въпрос 3: Дейностите по подобряване условията на труд трябва да бъдат извършени от всички кандидати в помещения на обща площ от 4 145 м2, като това е етапна цел, която задължително трябва да бъде постигната от одобрения проект за повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките, съгласно Приложение към Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България. За изпълнението на тази цел, в т. 5.4. от Поканата за участие са посочени минималните стойности, които отделните кандидати в процедурата трябва да постигнат, като допустимо отклонение от минималните стойности е 3.5 %.

Отговор на въпрос 4: Съгласно одобрената Методика за оценяване на предложенията в процедурата, етап 2: Оценка на административен, финансов и оперативен капацитет, изискването кандидатът да има стабилни и достатъчни източници на финансиране, позволяващи да се изпълнят предложените дейности се доказва чрез представяне на годишния финансов отчет за 2022 г.

В съответствие с чл. чл. 23, ал. 5 във връзка с чл. 5, ал. 8 от ПМС № 114/2022 г. настоящите разяснения да се публикуват на интернет страницата на СНД-БАН и в информационната система за Механизма в 10-дневен  срок от получаването на искането.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.