Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-2.014 - Частично обновяване и модернизиране на инфраструктурата на научни звена на Българската академия на науките

Процедурата е насочена към подобряване и модернизиране на условията на труд в самостоятелни научни звена на БАН, имащи потенциал за развитие на иновационна дейност в сферата на зелените и цифровите технологии. Предвижда се да се финансират проектни предложения на 14 изследователски звена: Институт по електроника, Институт по катализ, Институт по органична химия с Център по фитохимия, Институт по полимери, Институт по обща и неорганична химия, Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив, Институт по физикохимия, Институт по оптически материали и технологии, Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика, Институт по минерология и кристалография, Институт по механика, Институт по електрохимия и енергийни системи, Институт по инженерна химия, Институт по физика на твърдото тяло.

Модернизацията на инфраструктурата ще се осъществи предимно в насока подобряване на условията на труд. Дейността включва частична рехабилитация на инфраструктурата, като се извършат строително-монтажни работи за вътрешно реновиране на лабораторни, кабинетни, офисни, коридорни, санитарни и складови помещения. Мярката е насочена също към подобряване на вътрешния климат и среда на помещенията за извършване на научноизследователска и иновационна дейност (лаборатории и кабинети) чрез доставка и инсталиране на подходящо за целта оборудване и/или обзавеждане, както и доставка/изграждане на съоръжения за повишаване на безопасността на труда.

Дейностите по подобряване условията на труд трябва да бъдат извършени от всички кандидати в помещения на обща площ от 4 145 м2.

Подобряването на инфраструктура на самостоятелни научни звена на БАН, които извършват научноизследователска и иновационна дейност в сферата на зелените и цифровите технологии ще повиши техния потенциал за развитие и за сътрудничество между академичния и икономическия сектор и ще доведе до ускоряване на процеса на превръщане на научните разработки и знания в иновации. Това от своя сртана се очаква да има положително въздействие върху иновативността на българските предприятия и принос за осъществяване на икономическия преход.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 23.01.2024 г. 09:00 ч.

Краен срок: 25.03.2024 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://pvu.bas.bg/procedures_direct.html?date=20230727

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.