Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG05SFPR001-1.004-Q042 (09.04.2024 г.)
Училище от 4 група ще бъде партньор в проект с участие на 20 ученика от уязвими групи,  чийто майчин език не е български
Моля да обясните в кой индикатор трябва да посочим тези ученици.
Разясненията на Управляващия орган (УО) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 17 до 10.04.2024 г. (отговор на въпрос 42). Отговорите и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на интернет страницата на ПО – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437 в рубрика „Въпроси и отговори“ и в ИСУН– https://eumis2020.government.bg.
BG05SFPR001-1.004-Q041 (08.04.2024 г.)
При попълване на  всички задължителни декларации деклараторите трябва ли да вписват личните си данни?
Разясненията на Управляващия орган (УО) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 17 до 10.04.2024 г. (отговор на въпрос 41). Отговорите и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на интернет страницата на ПО – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437 в рубрика „Въпроси и отговори“ и в ИСУН– https://eumis2020.government.bg.
BG05SFPR001-1.004-Q040 (05.04.2024 г.)
1. При изпълнение на Дейност 1 , всички ли изброени форми ( Занимания по интереси, тематични срещи и беседи, изнесени занимания, междуучилищни дейнисти и образователни екскурзии) за обща подкрепа за личностно развитие трябва да се реализират при изпълнение на проекта или може да се изберат само някои от тях? Например занимания по интереси и междуучилищни дейности.
2. Допустимо ли е Детска градина да кандидатсва, като партньор по проекта, но като се има в предвид, че в момента изпълняват подобен проект със сходни дейности по ЦОИДУЕМ, а отчитането му е до края на месец юли 2024 г .?
3. При определяне на единичните разходи за възнаграждения по Дейност 2, стойността от 22,50 лв. за проведен един академичен час се отнася като възнаграждение за Обучаващият – Лектор без да има значение броят на обучаваните или тази стойност от 22,50 лв. е обвързана с броят на обучаваните ( например група от 10 човека x 22.50 лв. за проведен 1 час, обучаващият получава възнаграждение 225 лв. или  за 1 час за същата  група от 10 човека, Лектора получава 22,50 лв.)?
Разясненията на Управляващия орган (УО) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 17 до 10.04.2024 г. (отговор на въпрос 40). Отговорите и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на интернет страницата на ПО – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437 в рубрика „Въпроси и отговори“ и в ИСУН– https://eumis2020.government.bg.
BG05SFPR001-1.004-Q039 (02.04.2024 г.)
Здравейте,

Община Пловдив има намерение да кандидатства по процедурата за утвърждаване на интеркултурното образование в партньорство с библиотека и няколко учебни заведения.
В тази връзка, имаме следните въпроси:

1. Следва ли Общината и библиотеката, след като не са образователни институции, да попълват "Анекс Ia: Анализ-декларация от директора на образователната институция"?  

2. В случай, че не попълват Анекс Ia, допустимо ли е Общината и библиотеката да имат планиран бюджет по "Дейност 1: Работа с деца и ученици за осъществяване на интеркултурно образование" и няма ли по този начин да има разминаване между информацията от Анекс Ia и информацията, приложена в Помощната таблица?
Разясненията на Управляващия орган (УО) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 16 до 03.04.2024 г. (отговор на въпрос 39). Отговорите и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на интернет страницата на ПО – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437 в рубрика „Въпроси и отговори“ и в ИСУН– https://eumis2020.government.bg.
BG05SFPR001-1.004-Q038 (01.04.2024 г.)
Здравейте, във връзка с подготовката на проектно предложение по настоящата процедура изпращаме следните въпроси:
1.При проект, в който участват община, две детски градини и две училища, необходимо ли е в екипа за управление да бъдат включени освен служители на общината и представители на образователните институции? По програмата има ли указания за часовите ставки на членовете на екипа за управление и те трябва ли да се съобразяват с основното трудово правоотношение на всеки от тях?
2.Допустимо ли е по дейност 2 Обучение на педагогически специалисти, да бъдат включени само обучения без присъждане на квалификационни кредити?
3.Допустимо ли е заниманията с ученици да се провеждат през почивните дни – събота и неделя и през ваканциите?

С уважение,

Дирекция "СПИПТ"
Община Смолян
Разясненията на Управляващия орган (УО) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 16 до 03.04.2024 г. (отговор на въпрос 38). Отговорите и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на интернет страницата на ПО – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437 в рубрика „Въпроси и отговори“ и в ИСУН– https://eumis2020.government.bg.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.