Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05SFPR001-1.004 - Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт

Основна цел - Насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот

Специфични цели:

• Подобряване на интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда в образователни институции с различни концентрация на уязвими групи;

• Насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователните институции сред участниците в образователния процес и взаимодействието със заинтересованите страни;

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 22.01.2024 г. 17:30 ч.

Краен срок: 22.05.2024 г. 23:59 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори срок на кандидатстване: начална дата - 23 май 2024 г., краен срок - 25 септември 2024 г., 23:59 часа. Трети срок на кандидатстване: начална дата - 26 септември 2024 г., краен срок 27 януари 2025 г., 23:59 часа.

Интернет адрес: https://opnoir.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.