Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BGJUSTICE -3.002-Q001 (09.11.2021 г.)
Във връзка с подготовка на проектно предложение по програма "Правосъдие" на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, имаме следните въпроси:
1. Допустими ли са разходи за строително-ремонтни дейности на помещението, в което е предвидено да бъде предоставяна услуга?
2. Ако разходите за строително-ремонтни дейности са допустими, то същите следва ли да бъдат процент от общите допустими разходи?
Благодарим!
Христина Шутова - Община Котел
Здравейте,
Допустимите разходи са тези, които действително са направени в рамките на проекта и отговарят на следните критерии:
•	направени са между началната и крайната дата за допустимост на проекта, както са посочени в формуляра за кандидатстване, неразделна част от договора за изпълнение на проекта;
•	свързани са с предмета на договора за изпълнение на проекта и са посочени в подробния бюджет на проекта;
•	са пропорционални и необходими за изпълнението на проекта;
•	трябва да се използват единствено за постигане на целта(ите) на проекта и очаквания(ите) резултат(и) по начин, съвместим с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност;
•	са установими и проверими, по-конкретно чрез записване в счетоводните документи на бенефициента и/или партньора и се определят съгласно приложимите счетоводни стандарти на страната, в която е установен изпълнителя на проекта и/или партньора по проекта и в съответствие с общо общоприетите национални и международни счетоводни принципи и
•	са в съответствие с изискванията на приложимото национално данъчно и социално законодателство.

По наше мнение разходите за текущ ремонт следва да са допустими и не са ограничени като процент от допустимите разходи, при положение, че тези разходи са необходими за постигане на целите на проекта.

Ако същите не могат да бъдат идентифицирани като пряко свързани с проекта, но могат да бъдат идентифицирани и обосновани като направени в пряка връзка с допустимите преки разходи, свързани с проекта, то те следва да попадат в категорията на допустимите непреки разходи и за тях да се приложат ограниченията, заложени в 13.2 от Насоките за кандидатстване. 

Обръщаме внимание, че финансовите експерти не сме част от процедурата по одобряване на проектните предложения и верификация и по тази причина изразеното мнение не обвързано с бъдещата верификация на тези разходи и е съобразно с действащата нормативната база.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.