Open calls

On this page you can review all published clarifications for the application procedure. If you did not access the system through a user profile you will not be able to submit a request for clarification. In order to create and submit a request for clarification you need to log in or create a profile from the menu " Login ".

Reg. number Question Clarrifications
BGJUSTICE -3.002-Q001 (09.11.2021)
Във връзка с подготовка на проектно предложение по програма "Правосъдие" на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, имаме следните въпроси:
1. Допустими ли са разходи за строително-ремонтни дейности на помещението, в което е предвидено да бъде предоставяна услуга?
2. Ако разходите за строително-ремонтни дейности са допустими, то същите следва ли да бъдат процент от общите допустими разходи?
Благодарим!
Христина Шутова - Община Котел
Здравейте,
Допустимите разходи са тези, които действително са направени в рамките на проекта и отговарят на следните критерии:
•	направени са между началната и крайната дата за допустимост на проекта, както са посочени в формуляра за кандидатстване, неразделна част от договора за изпълнение на проекта;
•	свързани са с предмета на договора за изпълнение на проекта и са посочени в подробния бюджет на проекта;
•	са пропорционални и необходими за изпълнението на проекта;
•	трябва да се използват единствено за постигане на целта(ите) на проекта и очаквания(ите) резултат(и) по начин, съвместим с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност;
•	са установими и проверими, по-конкретно чрез записване в счетоводните документи на бенефициента и/или партньора и се определят съгласно приложимите счетоводни стандарти на страната, в която е установен изпълнителя на проекта и/или партньора по проекта и в съответствие с общо общоприетите национални и международни счетоводни принципи и
•	са в съответствие с изискванията на приложимото национално данъчно и социално законодателство.

По наше мнение разходите за текущ ремонт следва да са допустими и не са ограничени като процент от допустимите разходи, при положение, че тези разходи са необходими за постигане на целите на проекта.

Ако същите не могат да бъдат идентифицирани като пряко свързани с проекта, но могат да бъдат идентифицирани и обосновани като направени в пряка връзка с допустимите преки разходи, свързани с проекта, то те следва да попадат в категорията на допустимите непреки разходи и за тях да се приложат ограниченията, заложени в 13.2 от Насоките за кандидатстване. 

Обръщаме внимание, че финансовите експерти не сме част от процедурата по одобряване на проектните предложения и верификация и по тази причина изразеното мнение не обвързано с бъдещата верификация на тези разходи и е съобразно с действащата нормативната база.
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021