Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BGJUSTICE -3.002 - Малка грантова схема O3

Министерството на правосъдието в качеството си на Програмен оператор на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 обявява покана за набиране на проектни предложения по Малка грантова схема.

Целта на настоящата покана е подбор на проектни предложения, които да допринесат за повишен капацитет и информираност в областта на детското правосъдие и на противодействието на домашното насилие и насилието срещу жени.

Поканата подкрепя развитието и въвеждането на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона и на жертвите на домашно насилие. Финансираните мерки трябва да допринасят за увеличаване на достъпа и качеството на специализираните услуги, със специален фокус уязвимите жени и деца от ромската общност. Изпълнението на дейностите следва да насърчава активното участие на ромската общност и сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни.

Краен срок: 06.12.2021 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://eeagrants.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.