Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.694 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Основната цел на мярката е насочена към развитието на конкурентоспособността на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез:

- разнообразяване на икономиката и създаване на нови работни места за населението в сектори извън земеделието;

- оползотворяване на високия туристически потенциал на района и утвърждаване на туристически продукти, базирани на местни ресурси;

- осигуряване на достъп на населението до слабо развити услуги на територията на МИГ, вкл. в отдалечените населени места.

Допълнителна информация относно крайния срок 1) Първи прием: Начало на приема: 28.11.2022 г. Краен срок: 09.01.2023 г., 16:30 часа. 2) Втори прием: Ще се проведе при наличие на остатъчен финансов ресурс след проведения първи прием по процедурата, след решение на УС на МИГ.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 28.11.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 05.10.2022 г.

Интернет адрес: http://www.mig-gotsedelchev.com

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 13.10.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.