Всички

 • Оперативни програми
  • Програма за развитие на селските райони (2)
   • BG06RDNP001-19.773 - МИГ Павликени - Полски Тръмбеш: Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
   • BG06RDNP001-19.774 - МИГ Костенец 2010 – 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
  • Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 (7)
   • BG16FFPR001-1.001 - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Инвестиционни проекти“
   • BG16FFPR001-1.002 - „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Техническа помощ“
   • BG16FFPR001-2.001 - „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Инвестиционни проекти”
   • BG16FFPR001-2.002 - „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Техническа помощ”
   • BG16FFPR001-4.001 - „Интермодалност в градски условия“
   • BG16FFPR001-5.001 - Техническа помощ
   • BG16FFPR001-5.002 - Бюджетни линии
  • Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 (1)
   • BG16FFPR003-2.001 - ЕДИННИ УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.