Процедури за БФП

 • Оперативни програми
  • Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
  • Наука и образование за интелигентен растеж (1)
   • BG05M2OP001-3 - Образователна среда за активно социално приобщаване (1)
    • BG05M2OP001-3.015 - Сдружение "МИГ Хисаря", мярка 13 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря"
  • Развитие на човешките ресурси (2)
   • BG05M9OP001-1 - Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места (2)
    • BG05M9OP001-1.080 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“
    • BG05M9OP001-1.084 - „МИГ Самоков - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост"
  • Добро управление
  • Програма за развитие на селските райони (1)
   • BG06RDNP001-16 - Сътрудничество (1)
    • BG06RDNP001-16.001 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
  • Програма за морско дело и рибарство (1)
   • BG14MFOP001-4 - Повишаване на заетостта и териториалното сближаване (1)
    • BG14MFOP001-4.019 - МИРГ Пазарджик Мярка:1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“
  • Транспорт и транспортна инфраструктура
  • Околна среда (1)
   • BG16M1OP002-3 - НАТУРА2000 и биоразнообразие (1)
    • BG16M1OP002-3.017 - Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков
  • Региони в растеж
  • Иновации и конкурентоспособност (1)
   • BG16RFOP002-2 - Предприемачество и капацитет за растеж на МСП (1)
    • BG16RFOP002-2.051 - МИГ-Тунджа-Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)
  • Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
  • Фонд "Вътрешна сигурност"
  • Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"
  • Културно предприемачество, наследство и сътрудничество
  • Опазване на околната среда и климатични промени
  • Вътрешни работи
  • Правосъдие
  • Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи
  • Фонд за двустранни отношения
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.