Процедури за БФП

 • Оперативни програми
  • Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
  • Наука и образование за интелигентен растеж
  • Развитие на човешките ресурси (3)
   • BG05M9OP001-1 - Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места (1)
    • BG05M9OP001-1.108 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“
   • BG05M9OP001-2 - Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване (2)
    • BG05M9OP001-2.100 - МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ - 2020
    • BG05M9OP001-2.102 - “МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково - "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“
  • Добро управление
  • Програма за развитие на селските райони (3)
   • BG06RDNP001-19 - Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) (3)
    • BG06RDNP001-19.443 - МЯРКА 19.2.323 МИГ-РАЗЛОГ - „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“
    • BG06RDNP001-19.454 - МИГ-Попово Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
    • BG06RDNP001-19.474 - МИГ-Община Марица - Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
  • Програма за морско дело и рибарство
  • Транспорт и транспортна инфраструктура
  • Околна среда (1)
   • BG16M1OP002-3 - НАТУРА2000 и биоразнообразие (1)
    • BG16M1OP002-3.032 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“
  • Региони в растеж
  • Иновации и конкурентоспособност (1)
   • BG16RFOP002-2 - Предприемачество и капацитет за растеж на МСП (1)
    • BG16RFOP002-2.072 - МИГ Ардино - Джебел „Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности“.
  • Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
  • Фонд "Вътрешна сигурност"
  • Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"
  • Културно предприемачество, наследство и сътрудничество
  • Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност
  • Опазване на околната среда и климатични промени
  • Вътрешни работи
  • Правосъдие
  • Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи
  • Фонд за двустранни отношения
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.