Всички

 • Оперативни програми
  • Програма за развитие на селските райони (4)
   • BG06RDNP001-6.011 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
   • BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
   • BG06RDNP001-19.828 - Мярка 6.4.1. - „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ Стралджа - Сливен 2023”
   • BG06RDNP001-19.832 - МИГ СТРАЛДЖА - СЛИВЕН 2023 мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства
  • Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (1)
   • BG14MFPR001-2.001 - „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”
  • Програма "Околна среда" 2021-2027 (2)
   • BG16FFPR002-3.008 - Изпълнение на мярка 67 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000
   • BG16FFPR002-3.010 - Изпълнение на мярка 69 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.