Приключилa/прекратена процедура

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG05FMOP001-5.001-Q008 (08.01.2021 г.)
Здравейте, във връзка с подадено проектно предложение имаме следните запитване:
1. Допустимо ли е да се предоставя топъл обяд на целевите групи, за които има потвърждение от Дирекция „Социално подпомагане”, преди да бъде уведомена общината за одобрението на проектното предложение по процедура BG05FMOP001-5.001 „3-1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“? 
2. Ще бъдат ли верифицирани средства за периода от стартиране на приготвяне и предоставяне на топъл обяд до сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ между Агенция за социално подпомагане и общината?

По настоящата операция разходите са определени за допустими от 01.01.2021 г. или от конкретна дата посочена от кандидата, следваща датата на подаване на заявлението за финансиране. В договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъде посочена дата на стартиране на дейността, така както е посочена в одобреното заявление за финансиране. В този смисъл няма пречка общините да започнат да предоставят топъл обяд на потребителите, преди подписването на договора от двете страни.
По операцията се възстановяват единствено допустими разходи, които са извършени в съответствие с правилата описани в Изискванията за кандидатстване и пакета документи към тях.
BG05FMOP001-5.001-Q007 (04.01.2021 г.)
Здравейте,
1. В случай на възникнала необходимост от включване на лице в проекта, за когото няма данни в Дирекция "Социално подпомагане" и не е бездомно лице как може да се включи, като потребител в проекта?
2. В приложения Сборник с рецепти за заведения за обществено хранене липсват страници 352-353.
1. Кандидатстването на нуждаещите се лица за подкрепа не е обвързано с наличието или липсата на данни за тях в съответната териториална Дирекция "Социално подпомагане" /ДСП/. 
В раздел ІІ „Изпълнение и отчитане на дейностите“ от Ръководството на 
на партньорските организации за изпълнение и управление на договори по операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ е описан подробен механизъм за уточняване принадлежността на нуждаещите се лица към допустимите целеви групи по операцията, в т.ч. и обмена на данни с ДСП. За кандидат-потребителите, за които няма данни в ДСП е предвидена възможност същите да бъдат получени след представяне на заявление – декларация и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация от същите. 

 2. При компресирането на файла с рецепти от сборник с рецепти за заведенията за обществено хранене не са качени няколко страници, които ще бъдат достъпни на страницата на Оперативната програма в сайта на Агенция за социално подпомагане.
BG05FMOP001-5.001-Q006 (16.12.2020 г.)
Въпрос за продължителност в месеци на проекта?
Подбора на потребители, стартира 15.12.2020 г. , с приемане на заявления, и др. В дейност “Определяне на целевите групи“ за Месец за стартиране на дейността - пишем 1. При край на проекта 27.04.2021 г. , продължителността на проекта остава ли 4 месеца 01. - 04.2021 г. или тази дейност става с продължителност 5 месеца /12.2020 - 04.2021 г./ и съответно останалите дейности почват от 2 месец до 6 месец/ 01. - 04.2021 г./.
Общата продължителност на проектното предложение е 4 месеца, независимо от това в кой месец стартира дейността по подбор на целевите групи. В Изискванията за кандидатстване и в Ръководството на бенефициента е упоменато, че поради спецификата на операцията дейността по определяне на целевите групи може да започне преди стартирането на договора, както и да се изпълнява през целия период на изпълнение.
BG05FMOP001-5.001-Q005 (16.12.2020 г.)
Здравейте,
1. По бюджетна или извънбюджетна сметка ще се отчитат трансферите и разходите за закупените продукти?
2. Могат ли да бъдат използвани продукти останали на склад от изтеклия към 30.04.2020 проект Топъл Обяд, чието финансиране също бе от европейски средства?
3. Този нов проект попада ли в обхвата на Решение на Министерски съвет № 681 от 25.09.2020 г. за допълнение на Решение № 592 на Министерския съвет от 2018 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори от обхвата на РМС № 592/ 21.08.2018 г. се изключват и целево предоставените средства от Европейския съюз, когато средствата са обвързани с временни мерки за справяне с последиците от COVID - 19?
1. За целите на изпълнение на проекта, всички разплащания се извършват чрез извънбюджетната сметка на партньорската организация. 
2. Съгласно Изискванията за кандидатстване партньорската организация определя видовете ястия, които ще предоставя на най- нуждаещите се лица. Партньорската организация е отговорна за осигуряването на здравословна, качествена и разнообразна храна, чрез използването на безопасни работни практики в условията на пандемия, спазването на хигиена на храненето и всички разпоредби на Закона за здравето, Закона за храните и поднормативната уредба по прилагането им, както и на приложимото европейско законодателство в областта на храненето.
Обръщаме внимание, че финансирането по настоящата операция, както и по предишната операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020 г.“, която бе с краен срок на изпълнение до 30.04.2020 г. е съгласно Методика за прилагане на опростени правила за възстановяване на база разход за единица продукт – обяд. При отчитане изпълнението на проектните дейности и извършените разходи не се изисква прилагането на фактури за закупени хранителни продукти, но се предоставят към искането за плащане Главна книга, оборотна ведомост или друг еквивалентен счетоводен документ, доказващ извършването на отделна счетоводна отчетност по проекта. Разходите по конкретния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ би следвало да са извършени за целите на неговото изпълнение.
3. При изпълнение на проекта, включително и неговото отчитане пред Управляващия орган партньорската организация представя документите посочени в Ръководството за изпълнение и управление на договори по операцията. Изискванията на Решение на Министерски съвет № 681/28.09.2020 г. за допълнение на Решение № 592 от 2018 г. не попада в обхвата управленските проверки от Управляващия орган. При изпълнението на проекта Партньорската организация е длъжна да спазва изискванията на националното законодателство.
BG05FMOP001-5.001-Q004 (10.12.2020 г.)
Общината има намерение да кандидатства по процедурата Операция „3-1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, като подаде проектно предложение до 31.12.2020 г. Въпроса ми е: може ли Общината да стартира предоставянето на услугата от 04.01.2020 година при положение, че не е одобрено проектното предложение към тази дата.Ако броя на потребителите на услугата бъде редуциран от Оценителната комисия, ще бъдат ли признати разходите направени до подписване на договора с Управляващия орган.
По настоящата операция разходите са определени за допустими от 01.01.2021 г. или от конкретна дата посочена от кандидата, следваща датата на подаване на заявлението за финансиране. В договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъде посочена дата на стартиране на дейността, така както е посочена в одобреното заявление за финансиране. В този смисъл няма пречка общините да започнат да предоставят топъл обяд на потребителите, преди подписването на договора от двете страни.
По операцията се възстановяват единствено допустими разходи, които са извършени в съответствие с правилата описани в Изискванията за кандидатстване и пакета документи към тях.  
Партньорската организация прилага ясни и проследими правила за подбор на конкретните представители на целевата група, на които ще предоставя топъл обяд в периода на изпълнение на операцията. 
Идентифицирането на лица към допустимата целева група се осъществява по утвърдения механизъм в Ръководството на бенефициента, публикувано в документите за информация. При планиране на броя на потребителите е необходимо също общината да прецени възможностите си в зависимост от развитието на епидемичната обстановка и при предписание на националните органи в хода на изпълнение на договора, да създаде необходимата организация за доставка на храната до дома на потребителите, без да допуска прекъсване на помощта за хората.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.