Приключилa/прекратена процедура

BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ (Приключила)

Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си предоставянето на топъл обяд на лицата от целевата група.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 30.11.2020 г. 11:40 ч.

Краен срок: 31.12.2020 г. 17:00 ч.

Начален срок: 30.11.2020 г. 11:40 ч.

Краен срок: 31.01.2021 г. 17:00 ч.

Начален срок: 30.11.2020 г. 11:40 ч.

Краен срок: 05.02.2021 г. 17:00 ч.

Начален срок: 03.05.2022 г. 09:00 ч.

Краен срок: 03.06.2022 г. 17:00 ч.

Начален срок: 06.06.2022 г. 09:00 ч.

Краен срок: 10.06.2022 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.asp.government.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.