Приключилa/прекратена процедура

BG14MFOP001-4.043 - МИРГ Бургас-Камено мярка 1.1 "Диверсификация и нови форми на доход" (Приключила)

Диверсифицирането (разнообразяването) на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 23.04.2020 г. 18:19 ч.

Краен срок: 10.08.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://flag-burgas.org/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.