Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Проверка за окомплектованост на всички изискуеми документи и съответствието им с изискванията
0.00
Критерий Максимален праг
0.00
1.
Представен е бизнес план (по образец), подписан от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице. Бизнес планът обхваща период до 5 години за оборудване, а в случаите на инвестиция за строително-монтажни работи (СМР) периодът е за 10 години. Бизнес планът е представен сканиран и като електронен файл в Excel. Представеният електронен файл е идентичен със сканирания документ. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
2.
Представено е пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП - подписано с КЕП от лице с право да представлява кандидата, а в случай че кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, пълномощното е подписано с КЕП от всички от тях. (Документът не е задължителен за всички кандидати, а се изисква, в случай че кандидатите желаят да упълномощят лице, което не е законен представител на предприятието, да подаде проектното предложение с КЕП).
0.00
3.
За всеки разход от проектното предложение са приложени официален каталог на производител или оторизиран представител или една независима оферта.
0.00
4.
Представен е финансов план за изпълнение на проекта, включващ етапи на изпълнение и източници за финансиране на всеки един етап от проектното предложение.	
(документът е задължителен за всички проектни предложения)							
0.00
5.
Представено е решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или решение по оценка на въздействие върху околната среда или документ, издаден от компетентен орган, че инвестицията, обект на проектното предложение не попада в обхвата на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
6.
Представено е Решение за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007) 
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа НАТУРА 2000)													
0.00
7.
Представени са подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи)
0.00
8.
Представено е влязло в сила разрешение за строеж, издадено от съответната община или становище от главен архитект на общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено с копие от архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020, включително в случаите, в които разходът изцяло ще се финансира от кандидата и няма да е обект на финансиране от ПМДР. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения , включващи разходи за строително-монтажни работи)	
0.00
9.
Представен е документ за собственост на земята/сградата, където ще се извършват строително-монтажните работи или учредено право на строеж за срок не по-малък от 8 години от датата на кандидатстване (а при извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ, за срок не по-малък от 8 години от датата на кандидатстване) и/или копие от документ за собственост или договор за наем на сградите/помещенията, които ще се обновяват и/или в които ще се монтират машините, съоръженията, оборудването - за инвестиции за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем, той трябва да бъде в сила най-малко 8 години след датата на кандидатстване. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи съответните инвестиции)
0.00
10.
Представена е актуална скица на имота по т. 9.
0.00
11.
Представен е одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект” в съответствие със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ., бр. 51 от 2001 г.).  (документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи, когато за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ)
0.00
12.
Представено е Разрешение за поставяне за преместваеми обекти, съгласно разпоредбите на ЗУТ. (документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи разходи за преместваеми обекти, в останалите случаи е неприложим)
0.00
13.
Представена е счетоводна справка и/или инвентарна книга за дълготрайните материални активи към датата на подаване на формуляра за кандидатстване, с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
14.
Представен е Отчет за приходи и разходи за последната финансова година за кандидати, собственици на съществуващи предприятия, а когато кандидатът е новорегистриран/новосъздаден се предоставят документи за периода от регистрацията на кандидата до момента на кандидатстване. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
15.
Представен е Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последната финансова година, а когато кандидатът е новорегистриран/новосъздаден се предоставят документи за периода от регистрацията на кандидата до момента на кандидатстване. Едноличните търговци, които не подлежат на независим финансов одит и на които размерът на нетните приходи от продажби за текущата година не надхвърля 100 000 лв. представят Справка заети лица към ОПР към Годишния отчет за дейността. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
16.
Представени са необходимите разрешителни/съгласувателни документи във връзка с дейността, която ще се изпълнява по проекта.
0.00
17.
Представено е валидно разрешително за стопански риболов, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА). 
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
18.
Представено е Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените от закона случаи. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
19.
Представен е документ за собственост на риболовния кораб. 
(приложимо само в случай, че дейностите се предвижда да се изпълняват на риболовния кораб)
0.00
20.
Представен е документ за регистрация на кораба в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). 
(приложимо само в случай, че дейностите се предвижда да се изпълняват на риболовния кораб);
0.00
21.
Представен е документ за регистрация на кораба от ИА „Морска администрация“. (приложимо само в случай, че дейностите се предвижда да се изпълняват на риболовния кораб).
0.00
22.
Представена е Декларация № 1 за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец и подписана с КЕП.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
23.
Представена е Декларация № 2, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване – попълнена по образец и подписана с КЕП.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
24.
Представена е Декларация № 3 по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 7 от ПМС № 162/2016 г. – попълнена по образец и подписана с КЕП.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
25.
Представена е Декларация № 4 за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени на НСИ по служебен път – попълнена по образец и подписана с КЕП.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
26.
Представена е Декларация № 5 и Декларация №5-1за държавни помощи – попълнена по образец и подписана с КЕП.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
27.
Представена е Декларация № 6 за административен и оперативен капацитет - попълнена по образец и подписана с КЕП.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
28.
Представена е Декларация № 8 за нередности - попълнена по образец и подписана с КЕП.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
29.
Представена е Декларация № 9 за липса на конфликт на интереси - попълнена по образец и подписана с КЕП.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
30.
Представена е Декларация № 10 за свързаност по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК - попълнена по образец и подписана с КЕП. (документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
31.
Представена е Декларация № 11 по чл. 10 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на европейския парламент и на съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство - попълнена по образец и подписана с КЕП. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
32.
Представена е Декларация № 12 по чл. 137 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза - попълнена по образец и подписана с КЕП. (документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
33.
Представена е Декларация, подписана от счетоводителя и лицето представляващо по закон оферента във връзка с изискване за доказване на специфичен оборот от оферента по т. 3, буква Б. 
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
34.
Отчет/справка средно-списъчен състав за заетите лица за последната счетоводна година
0.00
35.
Копие от технически и/или технологичен проект със схема и описание на производствения процес, обосноваващи дейностите и разходите, за които се кандидатства, както и показващи капацитета на производството, изготвен от правоспособно лице, съгласуван от Българска агенция за безопасност на храните /БАБХ/, съответно Областна дирекция по безопасност на храните/ОДБХ/. Прилага се и документ, удостоверяващ правоспособността на лицето. В случай на несъществени промени се прилага документ от ОДБХ, че съгласуват/приемат промяната.
0.00
II. Група Праг за преминаване
Проверка на съответствието на проектното предложение със Стратегията за водено от общностите местно разитие на МИРГ Бургас - Камено
5.00
Критерий Максимален праг
85.00
1.
Създаване на нови работни места	
1.1 от 1 до 3 работни места	 - 5
1.2 от 4 до 6 работни места	 - 10
1.3 повече от 6 работни места - 15
15.00
2.
Запазване на съществуващи работни места
20.00
3.
Кандидатът е представител на дребномащабния крайбрежен риболов
20.00
4.
Проектът допринася за добавена стойност насобствения улов на рибаря
30.00
5.00
Праг за преминаване:
85.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.