Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Техническа и финансова оценка
5.00
Критерий Максимален праг
85.00
1.
Създаване на нови работни места	
1.1 от 1 до 3 работни места	  - 5
1.2 от 4 до 6 работни места	  - 10
1.3 повече от 6 работни места - 15
15.00
2.
Запазване на съществуващи работни места 	
20.00
3.
Кандидатът е представител на дребномащабния риболов
20.00
4.
Проектът допринася за добавена стойност на собствения улов на рибаря
30.00
5.00
Праг за преминаване:
85.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.