Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.551 - МИГ - Берковица и Годеч - 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

Целите на мярката са:

- подсигуряване на средства за подпомагане на недържавните гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за продължаване устойчивото управление на горите си;

- укрепване на устойчивото управление на горите за подобряване на конкурентоспособността и създаването на работни места, като се гарантира опазването на горите и предоставяне на екосистемни услуги.

Краен срок: 19.01.2022 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.mig-bg.org/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.