Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-4.078 - МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места”

Стратегията предвижда подкрепа за инвестиции, допринасящи за разнообразяване на доходите на рибарите чрез развиване на допълващи дейности, включително инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, свързани с риболова екологични услуги и образователни дейности в областта на риболова.

За повишаването на конкурентоспособността и икономическите резултати на дейностите, свързани с аквакултури, от решаващо значение е да се насърчават иновациите и предприемачеството. Стратегията за ВОМР ще подпомага иновативните операции, стопанското развитие на предприятията за аквакултури като цяло, включително и допълващите дейности, например риболовен туризъм, свързаните с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности.

Прилагането на мярката цели да допринесе за насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността на предприятията в сектора Рибарство и аквакултури, чрез инвестициите в подкрепящи дейности на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик.

Мярката си поставя следните специфични цели:

1. Насърчаване на растежа и разнообразяване към дейности извън сектор „Рибарство и аквакултури“ за предприятия от сектора;

2. Насърчаване на предприемачеството за създаване на нови работни места и повишаване на доходите;

3. Насърчаване развитието на интегриран туризъм и свързаните с него услуги.

Краен срок: 12.05.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: flag-shabla.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.