Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.598 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

Мярката подпомага земеделски стопани, неземеделски микропредприятия и физически лица за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 09.03.2022 г. 16:51 ч.

Краен срок: 31.05.2022 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първи прием Начало 09.03.2022г. / Краен срок 31.05.2022; Втори прием Начало 01.08.2022г. / Краен срок 31.10.2022; Трети прием Начало 04.01.2023 / Краен срок 28.02.2023; Вторият и трети прием по мярката ще бъде обявен след приключване на Първи прием и Втори прием, единствено и само при наличен остатъчен финансов ресурс, формиран като разлика между първоначално одобрената сума по мярката от Стратегията и общата сума на определения финансов ресурс за одобрените в настоящата процедура проекти.

Начален срок: 01.08.2022 г. 09:00 ч.

Краен срок: 31.10.2022 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием.

Начален срок: 04.01.2023 г. 09:00 ч.

Краен срок: 28.02.2023 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Трети прием

Интернет адрес: http://www.mig-tk.org/bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.