Критерии за оценка

I. Група
АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в обявата за откриване на прием по процедурата.
Да Не
2.
Формулярът за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидатал
Не Не
3.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния представител на кандидата е прикачено нотариално/и заверено/и пълномощно/и от съответното/ите упълномощено/и лице/а във формат „рdf“.
Не Не
4.
Проектното предложение се отнася за обявената процедура за подбор на проекти.
Да Не
II. Група
ПРОВЕРКА ПРИЛОЖЕНИ ОБЩИ ДОКУМЕНТИ
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Представена е Основна информация за проектното предложение– по образец (Приложение №1)
Документът се попълва, подписва, подпечатва и сканиран от кандидата и е представен във формат..xls, .xlsx, .pdf, .jpg
Да Не
2.
Представена е Таблица за допустими инвестиции, (Приложение № 2) Документът е попълнен, подписан и подпечатан, сканиран от кандидата и е представен във формат .xls, .xlsx, .pdf, .jpg
Да Не
3.
Представено е Нотариално заверено изрично пълномощно (в случай че проектното предложение не се подава лично от кандидата). Представя се във формат .pdf, .jpg
Не Не
4.
Представено е Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване. Документът се предоставя само от кандидати - юридически лица. Представя се във формат .pdf, .jpg
Не Не
5.
Представено е Валидно Свидетелство за съдимост от представляващия/ представляващите кандидата, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му (с право да представляват кандидата независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин. Представя се във формат .pdf, .jpg
Да Не
6.
Представени са Удостоверение за наличие или липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК от Национална агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на проекта
и Удостоверение за липса на задължения към общината по регистрация на кандидата.
Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar
Да Не
7.
Представени са Бизнес план по образец, (Приложение № 3 ) от документите за попълване) с подпис/и, печат на всяка страница и сканиран във формат „pdf“
и таблиците от бизнес плана (по образец (Приложение № 3 а) Представят се във формат . .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .doc, .docx
Да Не
8.
Представена е Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, че кандидатът не попада в някое от обстоятелствата за отстраняване - по образец (Приложение № 7 ) Предоставена е във формат .pdf, .jpg, .doc, .docx
Да Не
9.
Представени са Декларация по чл. 3 и чл 4, ал. 1 ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката, (Приложение №8) и справка (Приложение № 8 а) с подпис/и, печат.
Декларацията е попълнена в съответствие с указанията за попълване и справките съгласно инструкция за попълване (Приложение № 21) от документи за информация при кандидатстване
Предоставени са във формат .pdf, .xlsx .xls, .xlsx, .jpg
Да Не
10.
Представена е Декларация по образец за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване– по образец (Приложение №6) (Не важи за ЕТ и юридически лица, които не са земеделски стопани)
Представя се във формат .doc, .docx, .pdf, .jpg
Не Не
11.
Представена е Декларация за двойно финансиране - по образец (Приложение №10)
Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z
Да Не
12.
Представена е Декларация за изкуствено създадени условия и/или наличие на функционална несамостоятелност по образец (Приложение №11)
Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z
Да Не
13.
Представена е Декларация за съгласие и информираност за обработване на лични данни. по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни – по образец (Приложение № 15).
Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z
Да Не
14.
Представена е Декларация за нередности – по образец (Приложение № 12) Представена във формат .pdf, .jpg
Да Не
15.
Представена е Декларация за размера на получените държавни помощи независимо от тяхната форма и източник по образец съгласно (Приложение № 13). Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z
Да Не
16.
Представена е Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА по образец (Приложение №18) Представя се във формат .pdf, .jpg
Да Не
17.
Представена е Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството.
Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z
Да Не
18.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД)
(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган, само в случаите когато проектното предложение не включва строително-монтажни работи).
Представя се във формат .pdf, .jpg
Да Не
19.
Представени са Регистрационна карта, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. и анкетни формуляри към нея. (не важи за юридически лица, които не са земеделски стопани)
Представят се във формат .pdf, .jpg
Не Не
20.
Представен е Опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на проектното предложение, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни. (не важи за юридически лица, които не са земеделски стопани)
Представя се във формат .pdf, .jpg
Не Не
21.
Представена е Справка-декларация за приходите от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ, получени за предходната финансова година (Приложение № 9).
Представя се сканирана във формат .doc, .docx, .pdf, .jpg
Не Не
22.
Представено е Копие от годишната данъчна декларация - Заверено копие от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) на годишна данъчна декларация (ГДД) за 2021 година съгласно изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Представя се във формат .pdf, .jpg
Не Не
23.
Представени са Документи за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от ЗСПЗЗ, която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем. (Представя се в случай, че няма регистрирана обработваема земя в ИСАК за текущата към датата на кандидатстване стопанска година).
Представя се във формат .pdf, .jpg
Не Не
24.
Представени са Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период.
Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи за предходната финансова година или за последен приключен междинен период. (Представя се, в случай че ОПР не е публикуван в Търговския регистър и ОПР за последен приключен междинен период от кандидати, регистрирани в годината на кандидатстване. ) (за юридически лица и еднолични търговци)
Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z
Да Не
25.
Представени са Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, или документ за ползване върху имота за срок не по-малко от 6 години считано от датата на подаване на проектното предложение, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години от датата на подаване на проектното предложение.
Представя се във формат .pdf, .jpg, .zip, .rar, .7z
Да Не
26.
Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (Представя се в случай, че в проектното предложение кандидатът заявява разходи за СМР и е приложимо съгласно националното законодателство).
Представя се във формат . .pdf, .jpg, .rar, .7z, .zip
Не Не
27.
Представен е Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект", или заснемане, или архитектурен план на обекта/съоръжението, който ще се изгражда, ремонтира или обновява.
(Представя се в случай, че в проектното предложение кандидатът заявява разходи за СМР и е приложимо съгласно националното законодателство). Когато към датата на кандидатстване проектът не е одобрен следва да се представи инвестиционен проект, ведно с входящ номер на искане за одобряването му от съответния орган. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ в срока определен от КППП.
Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z
Не Не
28.
Представени са Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице. (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи). Представени са във формат .pdf, .jpg
Не Не
29.
Представено е Разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за СМР и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ).Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ в срока определен от КППП.
Представя се във формат .pdf, .jpg
Не Не
30.
Представено е Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (Представя се в случай, че в проектното предложение кандидатът заявява разходи за СМР и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ в срока определен от КППП.
Представя се във формат .pdf, .jpg
Не Не
31.
Представено е Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти и е приложимо съгласно националното законодателство). Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока определен от КППП.
Представя се във формат .pdf, .jpg
Не Не
32.
Представен е Технологичен/технически проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице.
Когато е приложимо (Представя се в случай, че в проектното предложение се кандидатстваза производствени дейности.)
Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z
Не Не
33.
Представено е Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, издадено от Регионалната занаятчийска камара (за физически лица) в случай на кандидат, регистриран по Закона за занаятите; (Представя се само от кандидат занаятчия).
Представя се във формат.jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z
Не Не
34.
Представено е Свидетелство за калфа или майсторско свидетелство, или свидетелство за придобита II или III степен на професионална квалификация в институции от системата на професионалното образование и обучение или диплома за висше образование, съответстващо на занаята, който иска да упражнява.
Представя се във формат .pdf, .jpg
Не Не
35.
Представен е Документ, удостоверяващ, че предприятието отговаря на изискванията за хигиена на храните/фуражите и тяхната безопасност, издаден от БАБХ., в случай на производство и/или маркетинг на хранителни стоки.
Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z
Не Не
36.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски. (Представя се в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг.)
Представя се във формат .pdf, .jpg
Не Не
37.
Представена е Една независима оферта, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС.
(Представя се за всеки заявен за финансиране разход от Списъка с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи в (Приложение № 25) и е посочен кодът на референтния разход в Таблицата за допустими инвестиции.
Представя се във формат .pdf,.jpg,.rar,.7z,.zip,.xls,.xlsx,.p7s,.p7m.
Не Не
38.
Представено е Запитване за оферта по образец (Приложение №26)
Представя се във формат .pdf, .jpg, .rar, .7z .zip
Не Не
39.
Представени са Най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС на основание отправени от кандидата запитвания за оферти изготвени съобразно (Приложение №26) – документи за информация към Условията за кандидатстване, (важи в случаите, когато се кандидатства за разходи, които не са от Списъка с референтни стойности съгласно (Приложение № 25).
Представя се във формат .pdf,.jpg,.rar,.7z,.zip,.xls,.xlsx,.p7s,.p7m
Не Не
40.
Представени са Лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията, в случаите на предвидени разходи за дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, когато това обстоятелство не е проверимо в публични регистри.
и Документи за вписване в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите, за да могат да извършват строежи и/ или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите – Важи за Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица.(Когато е приложимо).
Представя се във формат .xlsx, .xls, .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z
Не Не
41.
Представено е Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител за всеки разход, за който
НЕ Е посочен код на референтния разход в Таблицата за допустими инвестиции, а когато избраната оферта не е с най-ниска цена, се прилага и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора (когато е приложимо).
Представя се във формат .pdf, .jpg
Не Не
42.
Представени са Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел (когато е приложимо), цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение. (важи в случаите, когато се кандидатства за разходи, които не са от Списъка с референтни стойности съгласно и не са на лице условия по чл.50, ал.2 от ЗУСЕСИФ.
Представя се във формат .pdf,.jpg,.xlsx,.xls,.rar,.7z,.zip
В случаите на инвестиции за СМР към договорите се прилагат и КСС. По образец (Приложение № 5) (важи в случаите, когато се кандидатства за разходи, които не са от Списъка с референтни стойности)
Представя се във формат „pdf“,и „xls”,/„xlsx”.
Не Не
43.
Представени са Декларации за информираност на оферентите. В случай, че са налице условията на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, и кандидатът планира след сключване на административен договор да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 г. за заявени разходи по проектното предложение, при кандидатстването се прилага пояснение в този смисъл, и индикативни оферти, като към същите се прилага декларация от оферентите, „че са информирани, че нямат предимство пред останалите участници при провеждането на процедура за избор на изпълнител съгласно Постановление № 160 на МС от 01.07.2016 г., в случай че са изпълнени условията на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.” Представени са във формат.pdf,.
Не Не
44.
Представени са Фактури, придружени с платежни нареждания за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г., ведно с банкови извлечения.
Представя се във формат .pdf, .jpg
В случай, че в ТДИ Приложение №2, кандидатът заявява предварително извършени разходи, но не е представил фактури, придружени с платежни нареждания за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, същите ще бъдат изискани от кандидата.
Документите следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия, като непредставянето им е основание за отхвърляне на съответния заявен предварителен разход за съответната дейност .
Не Не
45.
Представен е Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" (Приложение № 16)
Представя се във формат .xlsx, .xls, .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z
Да Не
46.
Представена е Форма за наблюдение и оценка на проекти по подмярка 6.4. (Приложение № 17)
Представя се във формат „pdf“
Да Не
47.
Представена е Декларация за липса на основания за отстраняване съгласно Заповед № РД09-359/27.04.2020г. (Приложение № 19).
Представя се във формат .pdf, .zip, .rar,.7z
Да Не
48.
Представена е Декларация за свързаност съгласно Заповед № РД 09-647/03.07.2019 г. на РУО на ПРСР - (Приложение № 19-а).
(декларацията се попълва от собственик, представляващ по закон или пълномощие или управител на юридическо лице, всеки от съдружниците в търговското дружество, всеки член на настоятелството на читалище или всеки член на управителния съвет на юридическо лице с нестопанска цел) Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z
Да Не
III. Група
ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Справка за съществуващия и нает персонал и или отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година (Приложение № 4) (Декларацията се представя, в случай че кандидата предвижда създаване на нови работни места).
Представена е във формат .xlsx, .xls, .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z
Не Не
2.
Декларация за нови услуги (Приложение № 14) (Декларацията се попълва в случаите, когато кандидата заявява точки по Критерии № 5„Създаване на нови услуги за територията на общината, или Нова услуга за населеното място. “ на МИГ-Тервел – Крушари Представят се във формат „pdf“
Не Не
3.
Декларация за неподадени/подадени проекти (Приложение № 14-а) (Декларацията се попълва в случаите, когато кандидатът заявява точки по Критерии №8 „Проектът е на кандидат, който не е кандидатствал и/или реализирал проекти до момента“)
Представят се във формат „pdf“
Не Не
IV. Група
ОЦЕНКА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА И НА ПРОЕКТА
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Кандидатът отговаря на критериите за допустими кандидати по процедурата, описани в т. 11.1. от Условията за кандидатстване.
1) Земеделски стопани или микро предприятия , регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите;
2) Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите за дейността, за която са регистрирани;
Да Не
2.
При проверка на представените документи, както и при извършените служебни проверки в публични регистри, за кандидата не са установени обстоятелства за недопустимост на кандидата, описани в 11.2. от Условията за кандидатстване.
Да Не
3.
Дейностите, за които се кандидатства с проектното предложение, включват поне една от допустимите за финансиране дейности, описани в т.13. от Условията за кандидатстване.
Да Не
4.
Дейностите, за които се кандидатства с проектното предложение, съответстват на условията за допустимост, описани в т.13.1. от Условията за кандидатстване.
Да Не
5.
Представените от кандидата документи, съответстват на вида на планираните дейности и инвестиции по проекта, и отговарят на критериите за допустимост на дейностите в съответствие с описаното в подраздел 13.1. от Условията за кандидатстване, вкл. по отношение на изискванията за тип и съдържание на документите по съответния вид дейност.
Да Не
6.
Проектното предложение НЕ включва недопустими дейности, описани в подраздел 13.2 от Условията за кандидатстване.
Да Не
7.
Включените в проектното предложение разходи са в съответствие с допустимите за финансиране категории разходи, описани в подраздел 14.1. от Условията за кандидатстване.
Да Не
8.
Разходите по проектното предложение съответстват на условия за допустимост на разходите описани в т.14.2. от Условията за кандидатстване.
Да Не
9.
Проектното предложение не включва финансиране от ЕЗФРСР на разходи, които са недопустими съгласно раздел 14.3. от Условията за кандидатстване.
Да Не
10.
Минималният и максималният размер на общите допустими разходи по проекта са в съответствие с указанията посочени в т. 9 от Условията за кандидатстване.
Да Не
11.
Минималният и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта са в съответствие с указанията посочени в т. 9 от Условията за кандидатстване.
Да Не
12.
Заявеният размер само на безвъзмездната финансова помощ /субсидията/е правилно изчислен и е в съответствие с условията посочени в т. 9 от Условията за кандидатстване.
Да Не
13.
Интензитетът на помощта е съгласно определения в СВОМР и Условията за кандидатстване за мярка 6.4 и не превишава 70 % в съответствие с указанията посочени в т. 10 от Условията за кандидатстване.
Да Не
14.
На база проверка на всички представени документи към подаденото проектно предложение е установено, че разходите съответстват на дейностите, необходими и са основателни за изпълнението на проекта, и са обосновани.
Да Не
15.
Предложените от кандидата разходи съответстват на изискванията за допустимост и основателност на разходите по раздел 14. от Условията за кандидатстване.
Да Не
16.
Разходите по т.“в“ от подраздел 14.1. на условията за кандидатстване, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, не надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в подраздел 14.1., т. „а“, „б“ и „г“ от Условията за кандидатстване.
Не Не
17.
В случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг, от представения договор за лизинг и погасителния план към него е видно, че бенефициентът на помощта ще стане собственик на съответния актив в рамките на срока на изпълнение на проекта и не по-късно от датата на подаване на заявката за плащане за същия актив.
Не Не
18.
В случай на разход, за който се кандидатства с проектното предложение, включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие”, Приложение №25от Документи за информация към условията за кандидатстване, то кандидатът е попълнил посочения код на референтния разход в Таблицата за допустими инвестиции и дейности и посочената в таблицата стойност на разхода съответства на цената по представената оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя.
Не Не
19.
В случай че разход, за който се кандидатства, не е включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие” - Приложение № 25 от Документи за информация към условията за кандидатстване, то кандидатът е извършил пазарно проучване за гарантиране на пазарна цена на съответния актив/услуга/строителство чрез осигуряването на най-малко три съпоставими независими индикативни оферти.
Не Не
20.
Всички представени оферти съдържат най-малко информация относно: наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро, с посочен ДДС.
Не Не
21.
Приложените оферти са актуални към датата на подаване на проектното предложение – във срок на валидност.
Не Не
22.
За офертите е установено, че са независими съгласно определението от Условията за кандидатстване, че „Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата: а) едното участва в управлението на дружеството на другото; б) съдружници; в) съвместно контролират пряко трето лице; г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните; д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице; е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо; ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
Не Не
23.
Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, са вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите и за това е приложен документ.
Не Не
24.
Изборът на изпълнител е протоколиран с решение и то е представено като кандидатът е избрал икономически най-изгодна оферта на основание на един от следните критерии за възлагане на поръчката за доставка: а) най-ниска предложена цена, б) ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл, в) оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на поръчката.
Не Не
25.
Кандидатът планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 г. след сключване на административния договор, , при спазване на изискванията на чл.50, ал.2 от ЗУСЕСИФ и е приложил индикативни оферти за гарантиране на пазарната стойност на заявения разход/ или е провел процедира по реда на ПМС 116/2016 и са приложени необходимите документи.
Не Не
26.
Стойността на разходите, попълнена в бюджета на проектното предложение във Формуляра за кандидатстване и в Таблицата на допустимите инвестиции, съответства на стойността, описана в представените от кандидата договори, фактури и др. документи, с които е обоснован съответния разход.
Да Не
27.
Проектното предложение отнася ли се за обявената процедура за подбор на проекти;
Да Не
28.
Проектът е насочен към поне една от целите:
- Подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности, включително на производства, за развитието на конкурентоспособността на селския район;
- Насърчаване на инвестиционните дейности, за да се подпомогне създаването на заетост и да се благоприятства диверсификацията на неземеделските дейности;
- Подобряване достъпа до услуги за населението от селския район.
Да Не
29.
Кандидатства се с проектно предложение, което води до подобряване на цялостната дейност на предприятието поне по един от следните дейности:
- Стимулиране на частния бизнес на територията за развитие на жизнеспособни и високо-адаптивни микро и малки предприятия;
- Съхраняване на жизнени традиционни промишлени отрасли и развитие на алтернативни и екологично-чисти производства;
- Създаване на условия и подпомагане на подобряването и/или възникването на нови конкурентни услуги;
- Създаване на атрактивни възможности за заетост и доходи, особено за младите образовани хора;
- Подпомагане на земеделско производство в малките и средни стопанства, чрез поставянето му на нова модерна материално-приложна основа с по-добър маркетинг и пазари за реализация на продукцията.
Да Не
30.
Кандидатът/получателят на финансова помощ има седалище и адрес на управление, регистрация на физическото лице на територията на действие на МИГ Тервел – Крушари и проектът ще се изпълвана на територията на МИГ Тервел-Крушари
Да Не
V. Група
ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Кандидатът е представил декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по друга програма. (Приложение №10)
Да Не
2.
В публичния модул в ИСУН липсват данни за двойно финансиране.
Проверки в : http://umispublic.government.bg/srchExtSearch.aspx); (http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Beneficiary); в регистъра на МИГ; (http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx
Да Не
VI. Група
ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ И/ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНА НЕСАМОСТОЯТЕЛНОСТ
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Кандидатът е декларирал липса на изкуствено създадени условия и/или функционална несамостоятелност.
Да Не
2.
Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка на всички представени документи към подаденото проектно предложение. В представените документи не са констатирани изкуствено създадени условия съгласно § 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. (Наредба № 22).
Да Не
3.
На база проверка на всички представени документи към подаденото проектно предложение, не са установени обстоятелства, съответстващи на определението за "Функционална несамостоятелност" в декларацията, а именно – „изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти с цел усвояване на средства над максималния размер на общо допустимите разходи по мярката”.
Да Не
VII. Група
ОЦЕНКА НА БИЗНЕС ПЛАНА
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Стойността на показателя «Нетна настояща стойност» е по голяма от 0 (NPV>0)
Посочва се конкретния показател за проекта:
Да Не
2.
Стойността на показателя «Вътрешна норма на възвръщаемост е по-голяма от 6% (IRR > r (6 %) и IRR1> r (6 %)
Посочва се конкретния показател за проекта:
Да Не
3.
Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1)
Посочва се конкретния показател за проекта:
Да Не
4.
Срокът на откупуване на инвестицията (PBP) е в рамките на периода на бизнес плана.
Посочва се конкретния показател за проекта:
Да Не
5.
Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура и тенденции.
Да Не
6.
Показателите за оценка на ефективността на инвестицията и финансовите показатели доказват подобряване на цялостната дейност на кандидата и икономическата жизнеспособност на проекта.
Да Не
7.
Изпълнението на заложените дейности ще доведе до успешно постигане на поставените цели.
Да Не
VIII. Група
ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (когато е приложимо)
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Отговор „ДА“ се нанася при установено съответствие между заявените от кандидата и реалните данни съгласно протокола от посещение на място, изготвен на основание на чл. 49 ал. 1 от Наредба № 22 по образеца Приложение № 29 към Условията за кандидатстване – документи за информация.
Отговор „НЕ” се нанася, ако е установено несъответствие.
Отговор „НЕПРИЛОЖИМО” се нанася, в случай, че проектното предложение не включва разходи за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения
Контролният лист/Доклад от проверка на място се прилага към настоящия контролен лист за АСД
Не Не
IX. Група
ПРЕЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТ ОТ КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне Автоматична оценка
1.
Установено е:
а) наличие на недопустими дейности и/или разходи;
б) несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи;
в) дублиране на разходи;
Корекциите по т. „б“ и „в“ се извършват след изискване на допълнителна пояснителна
Не Не
2.
Корекциите не водят до:
а) увеличаване на размера или на интензитета на безвъзмездната финансова помощ, предвидени в подаденото проектно предложение;
б) невъзможност за изпълнение на целите на проекта или на проектните дейности;
в) подобряване на качеството на проектното предложение и нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ.
Проверка за наличие на обстоятелства описани в т. „а“, „б“ и „в“
Не Не

Инструкции за оценка

Описание Файл
Контролен лист за проверка на място

29 Приложение №29 Контролен лист проверка на място.xlsx

Свали
Контролен лист за Оценка на административно съответствие и допустимост

28 Приложение №28 Контролен лист ОАСД.doc

Свали
Работен лист за оценка на бизнес плана

31 Приложение №31 Работен лист оценка БП.doc

Свали
Правила за работа на КППП на МИГ Тервел-Крушари

32 Приложение №32 Правила за работа на КППП МИГ-ТК.docx

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.