Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА
20.00
Критерий Максимален праг
100.00
Автоматична оценка
1.
Проектът е за инвестиции в производствена дейност.
20.00 Не
2.
Проектът създава заетост чрез нови работни места (по технологичен проект):
2.1 - 2 работни места - 10 т.
2.2 - от 3 до 5 работни места -15 т.
2.3 - над 5 работни места -20 т.
***Допустимо е да изберете съответствие само с един от критериите 2.1., 2.2. и 2.3.
20.00 Не
3.
1/3 или повече от новосъздадените работни места се заемат от лица от уязвимите и малцинствени групи.
10.00 Не
4.
Проектът е за:
4.1 Мобилни услуги. - 15 т.
4.2 Услугата се ползва от населението на няколко населени места. - 10 т.
15.00 Не
5.
Проектът е за:
5.1 Създаване на нови услуги за територията на общината - 10 т.
5.2 Нова услуга за населеното място - 5 т.
10.00 Не
6.
Проектът е за надграждане/подобряване на съществуваща дейност/услуга.
10.00 Не
7.
Проекти на жени и/или млади хора. (до 40 г.)
10.00 Не
8.
Проектът е на кандидат, който не е кандидатствал и/или реализирал проекти до момента.
5.00 Не
20.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:

Инструкции за оценка

Описание Файл
Оценителна таблица ТФО

30 Приложение №30 Оценителна таблица_ТФО.xlsx

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.