Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.324 - МИГ Стамболово – Кърджали 54” подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура"

Мярката има за цел оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 10.05.2022 г. 10:00 ч.

Краен срок: 10.08.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием след остатъчен финансов ресурс, след първия прием. Начало на приема: 15.11.2022 г. и край на приема: 15.02.2022 г. до 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.lagsk.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.