Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.653 - МИГ ТУНДЖА - МЯРКА 6.4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ"

- Диверсификация на икономиката на територията на МИГ-Тунджа;

- Преодоляване на сезонния характер на заетостта и разкриване на нови работни места, производства и услуги на територията на МИГ;

- Усвояване и икономизиране на потенциала на територията за развитие туризъм, съчетаващ в себе си природните, историческите и културни ценности;

- Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 10.06.2022 г. 10:00 ч.

Краен срок: 11.07.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Прием по втори краен срок за кандидатстване при наличие на остатъчен бюджет: Начална дата за кандидатстване 01.09.2022 г. 10,00 часа и краен срок за кандидатстване 03.10.2022 г. 17,00 часа

Интернет адрес: https://tundzhaleader.org/site/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.