Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
1.	Критерии за оценка на проектните предложения съгласно одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ – Тунджа
20.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“ - над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции за развитие на „зелена икономика”
20.00
2.
Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост:   
	разкриващи минимум едно допълнително работно място- 10 т. 
	разкриващи повече от едно допълнително работно място- 20 т.
20.00
3.
Проекти, включващи иновации (иновативни продукти, вкл. туристически и/или процеси) - над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации              ( иновативни продукти, вкл. туристически и/или процеси)
15.00
4.
Проекти за производствени дейности и услуги
15.00
5.
Проекти за развитие на интегриран селски, еко, културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм, стъпващи на природните, исторически и културни ценности на територията
10.00
6.
Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват
10.00
7.
Проекти, при които за производството/услугите се използват суровини и материали, произведени/предлагани от производители/търговци от територията на МИГ –Тунджа максимален брой точки-10:                                          - минимум 10% от използваните суровини/материали са с произход от територията на МИГ – 5 точки;
- минимум 20% от използваните суровини/материали са с произход от територията на МИГ – 10 точки
10.00
20.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:

Инструкции за оценка

Описание Файл
Критерии и методика за Техническа и финансова оценка

2 Приложение №2 Критерии и методика ТФО 6.4.1-653.doc

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.